Fi blong berem ded man bae i inkris

Port Vila Municipal Council i talem se i save kat inkris long buriol fi long niufala cemetry long Eratap hemia long Efate.

Town Clerk blong Port Vila Municipality, Peter Sakita, i talem se risen hemi from i kostem olgeta bigfala mani blong statem niu cemetry ia.

Long las yia, Council blong ol Minister i akri blong Kavman i pem wan amaon blong VT 24 million long niufala graon ia long Eratap vilij blong 14 hekta.

Mr Sakita i talem se kavman i soem komitmen blong hem vinis long VT 6 million.

“Mbe Nara VT 18 million kavman i stap wok wetem lease owna blong paymen i save hapen long en blong yia ia,” hemi talem.

“Raon long Wol tete, blong berem wan ded man long wan grave hemi sas from yumi haetem man tete mbe council bae i lukaotem blong 100 yia mo ol kost olsem meintenens i rise.

VBTC nius i andastanem se karen fi blong buriol long Port Vila Cemetry hemi VT 37,000.

“Fi long niu cemetry site ia i save inkris long amaon ia, Mr Sakita i talem.

“Mifala i stap lukluk tu blong kat ol akrimen wetem ol famili blong meintenem ol grave blong 15 yia, afta long yia ia, sapos famili i wantem stil meintenem kontrak o nokat.

“Sapos oli nomo kat koneksen wetem municipal, council i kat raet blong digim grave ia mo berem wan nara man long hem.

“Long Auckland, New Zealand las yia, oli mas digim ap ol olfala grave long olgeta we nomo wantem renewem ol kontrak wetem olgeta.”

Mr Sakita i talem se naoia pipol i mas stat tinktink se oli haetem bodi long ol famili o fren long plesia ia o sendem i ko long aelan.

“Council i no stap long posisen blong talem se ol pipol we oli stap long Efate mbe oli blong ol nara aelan, taem oli ded bae oli mas ko haetem olgeta long aelan from hemi graon blong State,” hemi talem.

“I kat sam pipol we oli kat ol graon taem oli ded, oli ko berem olgeta long aelan mbe sam odinari pipol oli ded bae oli mas berem olgeta nomo long town.”

Mr Sakita i talem se 14 hekta blong graon ia hemi no bigwan mo i mas manej gud blong stap longtaem.

“Cemetry naoia long Port Vila hemi nokat plan mo hemia nao i mekem isu blong spes,” hemi talem.

Port Vila Municipal Council i talem se niufala cemetry bae i redi blong yus long eli 2022.

Mbe kwesten long weta i stil kat spes long eria we oli stap berem ded man naoia, Mr Sakita i talem se i stil kat sam spes blong yusum ol draev wei.

“Yumi traem best blong manejem spes, putum wan slab long midel mo digim ol grave long site blong mekem se taem oli katem grass mbe i kiln mo nit,” hemi talem.

Council i stap mekem plan blong niufala site mo ol kost blong wan tenda i save statem wok long eria blong Eratap.

“Pepa wok blong graon ia i tekem taem mbe yumi laki we lease owna i kivim raet blong yumi ko lukluk long graon ia, mekem sam survey mo kolektem ol data infomesen,” Mr Sakita i talem.

“Taem ol plan i redi, wok long ol rod, shedhaos, chapel mo fanis i ko raon long eria ia long Eratap.

Port Vila cemetry i bin stap kat ol isu blong spes long eli 2020.

(Visited 393 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in