Flaet blong ol seasonal wokman i ko Australia i pospon

Ofis blong Labour i talem se kes blong COVID-19 i posponem ol flaet blong tekem ol seasonal wokman i ko wok long Australia.

Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven i talem se lukluk i stap blong tri jata flaet ia bae i hapen long nekis yia nomo.

“ Plan hemi stil stap semak mbe lukluk i stap se bae i no hapen quik taem bifo christmas mo luk olsem long January 2021,” hemi talem.

“  Yumi kontinu blong pripea blong sendem ol wokman ovasea.

“ Ol flaet ia bae oli tekem ol seasonal wokman blong ko wok long Queensland mo Tasmania long Australia.”

Commissioner blong Labour i talem se nomata long dilei blong ol flaet ia, labour dipatmen i kontinu blong pripearem ol wokman blong ko wok.

“ Mifala i mekem ol rikruitmen plan blong save mitim ol target we ol fama blong Australia oli wandem,” hemi talem.

“ Labour Depatmen i hop blong sendem 486 wokman i ko long tri jata flaet ia we bai i stap long January 2021.”

I bin kat tu flaet vinis long yia ia we i tekem ol seasonal wokman i ko wok anda long mango pilot projek long Northern Territory long Australia.

“ Ol wokman we oli bin go long Darwin long Australia, oli sef i stap naoia mo oli kontinu blong enjoyem wok blong olgeta,” Commisioner blong Labour i talem.

Department blong Labour i bin anaonsem tri jata flaet ia blong i hapen bifo en blong yia ia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 220 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in