Flu like symptom virus

Imere Health Senta long Mele, Efate i stap luk 40-50 kes evridei blong virus we i kolosap i semak olsem flu.

Dokta Imelda Valia i konfemem long VBTC Nius tete se health surveillance tim i awea vinis mo bae oli mekem investigation blong faenem aot se hemi wanem kaen virus.

“I tru leili yumi naoia kat wan inkris namba blong ol saen blong flu we ol sikman i stap kam wetem long klinic; Wanem mifala i stap mekem i blong tritim ol sikman ia olsem ol nomol flu mbe olgeta we oli sik tumas mi tritim olgeta wetem Amoxycilin olsem wan antibiotic,” Dokta Valia i talem.

“Naoia mi nosave talem gud stret wanem kaen bebet i stap kosem flu ia, clinicali hemi luk olsem wan virus mbe yumi wetem long apdeit blong Suilveillance tim.”

Ol saen blong flu virus ia hemi hed, muscle, joint, throat i soa, fever mo cough.

“Advaes blong pipol taem oli sik oli kavemap maot taem oli cough, washem hand taem oli tajem ol pikinini, no ko kolosap long ol olfala o ol nara memba blong grup we oli kat sik vinis olsem sik suga o hae blad presa o ko long wan health senta blong tekem tritmen,”Dr Valia i talemaot.

VBTC Nius i luk ol klinic raon long Port Vila i fulap evridei mo hemi harem se sam eria long kaontri tu i stap experiencem sik ia olsem Luganville long Santo mo Lolowai long Ambae.

(Visited 216 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in