Frantlin tes risal i negativ

Ol tes risal blong ol frantlin wokman we oli bin kat klos kondak wetem tufala COVID kes hemi negativ mo i nokat eni komuniti transmisen.

Prime Minista blong Vanuatu, Honoroble Bob Loughman, i mekem anaonsmen ia tete.

I kat ova long ten frantlin wokman oli bin ko long kwarentin from oli wok long taem blong flaet blong New Caledonia long 22 October.

Prime Minista Loughman i talem se i nokat eni lokdaon long aelan blong Efate.

Hemi talem se ol tes risal blong namba faev dei i tekem ples long Thursday wik ia.Ol tes ia hemi ol swap mo tes blong tufala COVID activ kes, ol nara pasenja we oli bin kam long flaet ia mo ol frantlin wokman.

“I nokat eni narafala activ kes blong COVID we i bin detek, hemia i min se ol frantline wokman we oli bin ko long kwarentin olsem wan precautionari mesa mo komplitim namba faev dei tes bae oli rilis long kwarentin,” Prime Minista Loughman i talem.

“Ol frantlin wokman ia i no rikwarem 14 dei kwarentin from risk long infeksen blong COVID-19 hemi low.

“Hemia from se oli bin folem stret proseija; oli bin werem ol Personal Protective Equipment(PPE) long taem blong wok.”

Prime Minista Loughman i talem se Ministry blong Health i askem pablik blong rispektem privacy blong olgeta we oli stap long kwarentin mo in patikula tufala pipol we i kasem COVID.

“Risal blong tufala COVID kes hemi stil stap activ mo wan long tufala i developem sam smol saen blong COVID-19,” Prime Minista Loughman i talem.

“Yumi nosave yet se tufala COVID kes ia hemi Delta Variant o no mo yumi rikwestem wan ariap tes ovasi blong konfemem.

“Ol activ kes ia bae i transfea i ko long COVID-19 isolation wod i no longtaem.”

Prime Minista Loughman i talem se Efate mo ol offshoa aelan blong hem i stap long level 1 medium risk long Vanuatu outbreak alert system from tufala COVID kes long boda.

“Hemia i min se tufala kes i konten insaed long kwarentin  mo i nokat kes long komuniti.Mo ol narafala aelan long Vanuatu i stap long level zero o low risk,”Prime Minista Loughman i talem.

“Naoia i nokat lokdaon long Port Vila mo hemia nao pipol i wantem arem. I nokat eni ristriksen long domestic travel from i nokat eni indikesen blong komuniti transmisen blong COVID-19.

“Mi wantem joinem Ministry blong Health blong talem se ol prosija mo protocol blong kwarentin hemi efektiv from i mekem se yumi save diktekem ol keis long kwarentin fasiliti mo kasem naoia yumi faenem tri mo manejem gud sins pandemic i stat.

“Sapos i kat eni jenis long situasen bae yumi infomem pablik. Mo pablik i mas redi oltaem oli mas kontinu blong folem hygience mo prevensen mesa blong washem han, no tajem nose, eye maot, mo stap haos sapos sik.

Prime Minista Loughman i apil bakeken long olgeta pipol blong ko tekem stik meresin blong COVID blong stap sef.

“COVID-19 vaccine i helpem pipol blong no sik mo ko long hospital mo no lusum laef,”Prime Minista Loughman i talem.

“Hemi impoten blong protektem yumi ol pipol mo economi.

“Eni updeit blong COVID bae yumi providem long kavman ofisiol sos mo askem pablik blong no serem ol infomesen we i mekem man i fraet. No spredem ol kiaman infomesen tu.

“Plis ko long website blong Ministry blong Health o kolem 119 blong kasem moa infomesen blong COVID-19.”

Prime Minista Loughman i talem se reit blong COVID vaccination blong ol frantlin wokman hemi hae mo hemi gud tumas.

I kat ova long ten frantlin wokman we oli bin ko long kwarentin, ol staff blong Immigration, Customs, Biosecurity, ol transpot draeva mo ol health staff. Hemia i inkludim tu ol airline crew we oli kat seperate precaution mesa.

 

(Visited 1143 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in