Futbol klab i sori long lus blong leit Tupuji pleia

Head Coj blong Tupuji Imere Football Club i talem aot kondolens mesej blong hem i ko long wan pleia blong we I lusum laef blong hem long wiken.

David Chilia i talem se hemi serem sori mesej blong hem i ko long family blong leit Gideon Aru.

“ Long behaf blong Tupuji executiv wetem evri pleia mo komuniti mo Mele vilij, mi wantem sendem sori mesej ia i ko long family Aru from leit Gideon Aru i save pat long tim long 2017 mo 2018 we Tupuji I bin karem jamionship mo hem tu i bin pat long tim,” hemi talem.

“ Mi sori tumas blong harem ded blong hem mo long mandei wik ia ol pleia blong Tupuji oli bin mekem las visit long leit Gideon long hospital.”

Port Vila Futbol Association i sherem sori from lus ia tru long wan post blong hem long social media,  mo oli askem everi pleia mo sapota blong lukaotem gud wanwan long olgeta oltaem.

I kat plante Futbol pleia, administrator mo ol koj insaed long wan wan futbol club,  oli sherem kondelens mesej blong olketa tru long social media i ko long familli blong leit Gideon.

Gideon Aru hemi blong Ambae /Efate mo hemi wan atist long saed blong paint mo dro.

Buriol blong leit Gideon Aru i tekem ples long wik ia.

 

 

 

 

(Visited 93 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in