God Almighty i sefem Vanuatu

Presiden blong Republic blong Vanuatu i talem se God Almighty i stap protektem Vanuatu aot long COVID-19 virus.

His Exellency, Pastor Obed Moses Tallis, i talem se stetas blong Vanuatu olsem wan COVID fri kaontri, hemi from Papa God i stap wetem Vanuatu.

“Long midol blong ol crisis, yumi pruvum se yumi risilien mo fearless from strong faith mo promes long tok blong hem,” His Exellency Pastor Tallis i talem.

“Psalms 50, ves 15, hemi talem olsem se yumi singaotem nem blong Papa God long dei blong trabol, bae Papa God i diliva mo bae yumi honorem hem.

“Long taem blong threat long COVID-19, yumi kipim faith blong yumi long God mo hemi stap kontinu blong dilivarem yumi long ol samting we yumi stap ko tru long hem.

“Sins long stat blong taem blong COVID-19, Vanuatu i kontinu blong holem taet stetas blong hem olsem wan COVID fri nation. Hemia i stap soem divine pawa blong God we hemi stap protektem nation ia from yumi kleimem se long God yumi stanap.”

Prime Minista blong Vanuatu, Honoroble Bob Loughman, i talem se jalens we Vanuatu i fesem i mekem se oli citizen i kat pawa mo spirit blong wok tugeta.

“Famili mo bisnis i sacrifice blong nara man blong i sef,”Prime Minista Loughman i talem.

“Mo ol aksen olsem ia i inspirem yumi evriwan as yumi stap muv i ko long nekis yia 2022. Long 2022, bambae yumi kontinu wetem faet blong yumi wetem COVID-19 wetem ol gudfala tinktink blong yumi save muv fowod tuketa.

“Yumi mas kontinu blong wok wetem ol six provins blong kontinu long COVID vaccination program we yumi stap karemaot vinis.”

 

 

(Visited 470 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in