Gudfala screening i wan must

Human Right Advocator i talem se i nid blong kat mental jek long ol Vanuatu wokman bifo oli travel aot.

Anne Pakoa i mekem komen ia folem rabis video we i stap ko raon long social we i soem tu Ni-Vanuatu Seasonal wokman long New Zealand i stap harasem wan homles woman.

Video i soem tufala i drong nogud mo kivim drink long homless women mo sexuali harasem hem.

Ms Pakoa i talem se evri otoriti we risponsibol blong prosesem pepa blong ol seasonal woka oli mas be risponsibol long ol aksen blong ol man olsem.

“Accountabiliti i mas foldaon long olgeta we i sendem tufala boy ia i ko; Yumi nosave se tufala i bin kat sam pas criminal rikod from sapos i kat bae kwesten i kambak se hao nao tufala i ko folem aktiviti blong sexuli mo drug abuse,” Ms Pakoa i talemaot.

Ms Pakoa i talem i mas kat gudfala screening long ol seasonal wokman bifo oli travel.

“Man o woman we hemi ko i mas ko tru long wan test blong mekem sua se taem hemi ko long wan foreign graon, hemi flaem flag blong Vanuatu from hemi proud se hemi wan Ni-Vanuatu we i patisipeit long wan trade,” Ms Pakoa i talem.

“Be taem system blong accountabiliti hemi weak bae yumi luk ol kaen aktiviti olsem nao i hapen. Mi sori se woman ia i homles vinis naoia hemi kam mo viktim from situasen we tufala boy i mekem mo hemi shem from tufala i blong Vanuatu.”

VBTC Nius i traem blong tekem komen blong Labour be i no posibol.

 

(Visited 3351 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in