Gudfala seves i mas ko long pipol

Ol Kavman dipatmen i mas kivim gudfala seves long ol pipol folem mani we kavman i givim.

Niu Jeaman blong Public Service Commission (PSC), Simil Johnson i talem long VBTC se “Commission we mi lidim tete, bae i lukluk plante long loa blong Public Service mo tu lukluk sapos i kat nid blong mekem eni jenis folem loa we i stap vinis.

Hemi talem se “Review ia hemi blong help adresem ol seves deliveri blong kavman i ko long population blong Vanuatu.

“Be olsem oltaem bambae i no hapen ova naet be commission bae i adressem ol mata ia folem process,” Jeaman blong PSC i talem.

Mr Johnson i talem se commission we i kam insaed naoia, bai i sitdaon mo andastanem ol wok blong Public Service Commission.

Hemi talem se i gat fulap outstanding isu long saed blong recruitmen process, we bai niufala commission bai i lukluk tu long hem.

“Hao blong yumi equipem ol public servant blong oli mekem gud ol wok blong olketa.

“Mo hao blong mekem sua se ol isu blong olketa i adres folem process blong loa.

“I kat plante isu we bae mifala i lukluk long hem be i stap long Commission nao blong mekem disisen long hem.

“Bae commission i wok plante wetem ol official blong Public Service we i stap mo lukluk long ol mata ia.

Mr Johnson i konfemem long VBTC long wik ia se hemi risivim apointmen blong hem long Ofis blong Presiden blong Republic blong Vanuatu.

Mr Johnson i bin stap fastaem olsem director blong Statistic Ofis.

VBTC i kasem toksave se ol narafala memba we President blong Vanuatu, Pastor Obed Moses Tallis i bin apointem, hemi Marinette Lucy Abbil, Robin Mulonturala, David Seule Timatasaliu mo Job Dalesa.

President Tallis i mekem ol apointmen ia folem pawa we hemi kat long sub article 59 (1) mo (2) long Constitution blong Republic blong Vanuatu.

(Visited 1074 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in