Hae jaj fi -Mele Cascades Waterfall

Hae jaj fi blong popula Tourism Mele Cascades Waterfall long Efate i wan konsen.

VBTC Nius i faenem se i kat tu sepereit fi. Fes fi hemi VT1500 blong swim long wota daon we i inkludum refreshmen mo ol turis i save yusum toilet mo ples blong swim. Mbe sapos ol turis i wantem ko swim antap long waterfall, fi blong ol bigman i pem hemi VT2000 mo ol pikinini VT1000.

Wan turis we nem blong hem i Graham, i talem se oli no glad.

“Naoia mifala i kasem ol difren stori ia from yu mas pem moa blong ko antap long cascade mo hemi tekem aot experience we mifala i wantem. Hemi wan nice ples mbe hemi moa had taem yu kam long plesia mo luk se hemi mo sas,” Mr Graham i talem.

Isu ia i mekem se ol turis i komplen tu long ol draeva.

“Festaem taem yu kam long Mele Cascades long 10-11 o’clok long dei olsem pa yu lukaot ples blong parkem bus from i fulap,” Mr Roger i talemaot.

“Mbe naoia parking eria i empti so yumi tink se hemi wan gud samting?

Tourism Marketing Manager, Paul Pio i talem se bae oli lukluk blong fixim.

“Long saed blong mifala, mifala i toktok plante wetem ol opereita ovasi tu mo apdeitem olgeta long situasen mo luk ol wei blong ofarem long ol guest we oli kam insaed,” Mr Pio i talem.

387 Lease Owna, Philip Malastapu i talem se naoia oli ko long Kot ia i kat wan joint oda we hemi stap so oli stap draftem wan agrimen vinis i stap mo wet tri dei long Mr Hans long Blue Springs Limited blong rispon.

Isu blong kraon bae tugeta pati Mr Malastapu mo General Manager blong Blue Springs Limited, Mr Hans oli stap wok blo solvem.

Hemi wish blong plante pipol se tufala pati ia i save kam long wan agrimen blong meintenem wan long ol top tourist site long kaontri.

by Patience Mawa.

 

(Visited 1644 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in