Hed blong State i tekem COVID vaccine

Hed blong State mo Fes Lady i tekem COVID Vaccine long wik ia.

His Excellency Pastor Obed Moses Tallis mo fes lady, Estella Tallis, i tekem fes dose blong Astrazeneca vaccine.

VBTC Nius i kasem toksave se hemi wan disisen we State Haos i mekem blong evri staff i mas tekem COVID vaccine.

Ol nara staff blong State haos i joinem His Excellency Pastor Tallis wetem waef blong hem, Mrs Tallis blong tekem vaccine ia.

Presiden blong Malvatumauri Council blong ol Jif, Jif Wemal Tuwo  Vanu Willie Grey Plasua, i kol blong pipol i ko fowod mo tekem vaccine.

“Mi askem ol jif mo komuniti lida blong rispektem ol preventiv mesa we Ministry blong Health i stap kivim long yumi,” Jif Plasua i talem.

“Tete yumi arem mo luk plante kiaman nius we i stap kamaot long fesbuk.

“Plante man i fraet mo oli no wantem tekem vaccine.

“Mi askem yumi ol pipol blong kat rispek long ol health mesa we Ministry blong Health i stap mekem naoia wetem rolaot blong COVID vaccine.”

Helt Tim i askem pablik we oli wandem tekem vaccine blong ko long ol pick ap point blong save jump long bus blong go long convention centre long Port Vila.

Helt i gat plan tu blong rolem out vaccine long rural efate long nekis wik.

 

 

(Visited 53 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in