I nokat discipline akensem ol polis ofisa

Ol Polis Ofisa we oli ko kolosap long ded bodi blong leit Philipino long Pango, Efate bae oli no fesem eni discipline aksen.

Prime Minista, Honoroble Bob Loughman, i talem toktok ia folem konsen blong ol pipol se wanem ol polis ofisa ia i mekem i no stret from oli no werem fes mask mo handglove taem oli atendem scene.

Prime Minista Loughman i talem se ol ofisa ia oli no bin klia long identiti long ded bodi.

“From we hemi wan niu kes we yumi faenem bodi mo jes faenem tu se hemi kasem COVID-19,” hemi talem.

“Loa blong yumi, i no alaoem eni penalti long COVID i mekem se olgeta we oli tajem bodi, oli no bin save se bodi ia i kam ovasi o wea.

“So hemia nao yumi no save tekem wan aksen akensem olgeta.”

Ol sos blong VBTC Nius insaed long Polis i talem se hemi protocol oltaem blong ol polis ofisa ofisa i mas yusum handglove taem oli handelem eni ded bodi.

Wan Jif blong Erakor vilij long Efate, Tim Kalmet, i kat konsen long hao ol polis ofisa ia i bin dil wetem ded bodi ia.

“Polis i mas tekem serious long wok blong olgeta long disasta taem blong virus ia,” Jif Kalmet i talem.

“Yumi evriwan i mas tekem serious long ol health rul we World Health Organisation wetem Ministry blong Health i stap talem blong washem han mo werem fes mask blong stap sef.”

Minista blong Internal Affairs, Honoroble Ismael Kalsakau, i talem se hemi konsen taem hemi arem wanem i bin hapen.

“Olsem minista we mi lukaotem ol polis ofisa, i mas kat wan investikesen long mata, “Minista Kalsakau i talem.

“Sapos i kat proses blong protocol blong evri plois ofisa i werem fes mask mo handglove taem oli ko long scene mo luk wan ded bodi bae yumi faenem aot.”

Spokespersen blong COVID-19, Russel Tamata, i talem se hemi wan lesen learnt blong Vanuatu.

 

 

 

 

(Visited 680 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in