I nokat eni COVID komuniti transmisen-Kavman

Kavman i asurem pablik se i nogat eni komuniti Transmission blong COVID-19.

Pablik Relation Ofisa blong Kavman, Fred Vurobaravu, we hemi pat long tua blong Praem Minista, Honoroble Bob Loughman, long aelan blong Malekula long wik ia, i talem long VBTC Nius se Tasfos blong COVID-19 hemi brifim Praem Minista finis long ol apdeit.

Mr Vurobaravu i konfemem se kavman bae hemi kamaot leta tete blong mekem wan ofisel toktok mo anaonsem sam niufala mesa especiali long saed blong muvmen long Port Vila mo Efate wetem ol International Inbound flaet i kam long kaontri.

Hemi se i gat ol niufala apdeit blong COVID19 insaed long kwarentin.

Ol Sos blong VBTC Nius i talem se i gat inkris long namba blong ol kes folem ol test we i stap ko hed insaed long kwarentin.

Mr Vurobaravu i talem long VBTC Nius se ol toktok long rod se i gat komuniti transmission hemi no tru mo pipol i no sud panik mo fraet.

Mbe pipol oli mas tingting strong blong rispectem ol health mesa mo ko tekem vaccine blong protektem olgeta.

Mr Vurobaravu i talem se folem ol niu developmen long Boda kwarentin, bae taskfos hemi lukluk bakegen ol schedule blong ol international inbound flaet.

Ministri blong Helt hemi wantem talemaot long jenerol pablik blong no kosem panik long ol pipol long sam infomesen we hemi no stret, evriwan i mas rifea nomo long ol ofisol infomesen sos mo no mas pasem ol kiaman infomesen.

Bae i kat apdeit we Ministri blong Helt bae i kamaot iet blong talem. Kasem naoia, yumi stap yet long alet level wan, we i minim se keis i stap long boda kwarentin.

Folem Health Promotions Vanuatu o kolem 119 blong moa infomesen.

(Visited 1918 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in