Inkris domestik violens kes

Vanuatu Womans Center i rikodem ova 5,000 kes blong domestic violens bitwin 2020 mo 2021.

Vanuatu Womans Center ripot i luk se hemia hemi wan inkris long semak period bitwin 2019 mo 2020 we hemi kasem ova 4,000 ripot.

Long June yia ia, domestik violens i karem wan hae namba blong kolosap 2,000 ripot. Malampa hemi kam seken wetem ova 1,000 ripot, mo Sanma i kam namba tri wetem 1,000 ripot blong violens.

Ripot i talemaot se Tafea i kat 692 domestik kes, Torba wetem 315 mo Penama 244 ripot kes.

Ol ripot ia oli risivim tru long Womans Center tru long ol Conselling Center tru aot long evri provins blong kaontri.

Women Center mo Ministry bong Justice i notem se ol fika ia hemi no soem nomo se i kat hae namba blong domestic violens long kaontri, mbe hemi minim tu se pipol oli stap kam blong luk save se violens i nogud mo oli ripotem.

Police information Domestic Violence hemi namba wan criminal activiti we oli stap rikodem mo ol man nao oli kasem hae namba blong arest long hem.

Wan Parade hemi tekem ples long Port Vila blong tinbaot ol pipol we oli bin lusum laef blong olgeta long ol rod, mo olgeta we lusum life from domestic violence.

Coordinator blong Womans Center, Voila Matas, i talem se hemi taem blong stopem ol man we oli stap mekem problem long hom mo long ol rod.

Long night ia pipol oli talem no long evri form blong violens, mo blong hemi mas stop. Parade ia oli singaotem reclaim the night parade.

 

 

 

(Visited 341 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in