Investikesen i stap ko hed

Ofis blong Maritime Regulator i stap investiketem insiden blong ship MV Rosalie we i draon long Ambae.

Maritime Regulator, Hickson Siba, i talem se oli nosave rilisim eni infomesen yet kasem taem investikesen i en.

“ Insiden we i hapen long sande we i pas long eli moning, mi wantem advasem ol pipol se insiden i stap anda long investikesen, “ hemi talem.

“ I kat wan ofisa blong Ofis blong Maritime Regulator we i bin stap long RVS Tukoro long taem we hemi ko helpem ol pipol ia we oli bin draon mo naoia hemi stap kondaktem ol interview,” Mr Siba i talem.

“ Mo taem everi infomesen i stret, taem ia nao bae yumi save faenem aot cos blong insiden ia.”

Commander blong Maritime Wing, Collin Kalwatman, i talem se RVS Tukuro i bin stap long Lolowai pasis long Ambae taem hemi kasem kol blong ko helpem ol crew mo pasenja.

“ Yumi laki tumas we RVS Tukoro i bin stap nomo long Ambae long taem ia blong save sevem ol pipol ia kwiktaem,” hemi talem.

“ Ship i leko Lolowai long 4o’klok long moning mo hemi kasem Devils rock araon haf pas six olsem.

“ Taem hemi kasem ples ia, i kat 12 pipol oli stap flaot long wan raf wetem tu bebe.”

Mr Kalwatman i talem se ol pipol ia oli bin flaot long raf ia long solwota blong tu haoa.

“Evri pipol ia oli oraet mo sef nomo taem RVS Tukoro i kasem olketa,” hem talem.

“ Evriwan i stap anda long kea blong ol medikol ofisa we oli beis long east Ambae.”

Mr Kalwatman i talem se cos blong hao ship ia i draon oli nosave yet mbe laki se i kat wan ofisa blong Maritime Regulator i stap long RVS Tukoro.

VBTC i nosave kasem owna blong MV Rosalie, wan lokol bisnis man blong saot Malekula.

Ship i livim north Pentecost mo hemi stap travel i ko long Santo taem insiden ia i hapen.

 

 

(Visited 1252 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in