Investikesen long tu Chinese vessel

Kavman i stap investiketem tu Chinese fishing vessel we i kat alekesen se oli bin stap huk long solwota blong Vanuatu long eli yia ia.

RVS Tukoro i bin arestem tufala long solwota blong Torba Provins.

Compliance Ofisa blong Fisheries Dipatmen, Iakar Silas, i talem se oli bin ko kondaktem investikesen long tufala ship ia i no longtaem.

Hemi talem se,  “Mifala i bin inspektem ship vinis olsem ol fishing kia,ol pepa blong ship, ol paspot detail mo faenem wetaem oli bin enterem wota blong Vanuatu.”

“Ol krew i stap long 14 dei kwarentin naoia from oli bin enterem eria blong Vanuatu mo brijim State blong Emergency we i stap blong COVID-19,” Mr Silas i talem.

“Investikesen bae i ko hed gud sapos ol krew blong tufala fishing vessel ia i kamaot long kwarentin.

“Taem kavman i finisim investikesen bae hemi sabmitim ripot blong hem i go long Ofis blong Prosecution blong i ko kasem court.

“Court nao bae i talem se oli raet o rong blong kam fish long solwota blong Vanuatu.”

Director blong Customs Dipatmen, Harold Tarosa, i talem se spos i tru se tufala ship i brekem loa blong fisheries, i minim se i gat hae jans blong brokem loa from oli no rispektem loa blong boda kontrol mo State blong Emergency we i stap.

Hemi talem se i gat hevi penalti oli save imposem spos kot i faenem se oli guilti.

“Taem we yumi tokbaot 24 haoa bifo arrivol, hemi minim se taem oli wantem kam insaed long kaontri, oli mas kivim wan notis vinis 24 haoa bifo oli araev long zone,” Mr Tarosa i talem.

“Hemia nao hemi wei we act i talem.”

Commander blong Vanuatu Maritime Wing, Collin Ioan Kalwatman, i talem se oli eskotem ship i kam long Port Vila mo oli handem ova long dipatmen blong fisheries blong kondaktem investikesen.

(Visited 325 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in