Kavman i sapotem Airports Vanuatu Limited

Kavman i kivim VT 250 million blong sapotem operation blong Airports Vanuatu Limited folem COVID-19 pandemic long wik ia.

Minister blong Finance mo Economic Management, Honoroble Johnny Koanapo, i talem se Airports Vanuatu Limited olsem wan State own kampani blong Vanuatu hemi bin afek bigwan.

Hemi talem se revenue we Airports Vanuatu Limited i stap mekem fastaem i go daon.

“State own kampani we hemi afek bigwan nao hemi Airports Vanuatu Limited from hemi dipen plante nao long amas plen we oli kam ovasi,” Minister Koanapo i talem.

“Taem ol plen oli lan, Airports Vanuatu Limited i kolektem ol fi long olketa ia nao mbe long las ten manis yumi nokat eni international flaet oli kam long Vanuatu mo i mekem se revenue we othoriti ia i sapos blong kolektem, hemi nomo save kolektem.

“Mo i minim se bae oli kobak long ol reserve blong olketa we oli sefem asaed blong capital investmen blong kampani.”

Jeaman blong Airports Vanuatu Limited, Iaken Kero, i talem tankiu long kavman blong save sapot long had taem we oli stap ko tru long hem.

Hemi talem se “Mi wantem talem nomo se mani ia bae i use long developmen blong sam airport long kaontri mo tu help pemaot sam staff we bambae oli redi blong oli ko afta we oli akseptem blong managemen i save lukluk long hao hemi save pemaot olketa.”

Chief Executiv Ofisa blong Airports Vanuatu Limited, Jason Rakau, i talem se othoriti blong Airport i employem wan totol blong 227 staf evriwan we oli wok long kaontri.

Hemi talem se bae oli putum aot 65 staff blong hem folem impak blong korona vaeras.

“Hemi minim se Airports Vanuatu Limited i kat-daon long 30 percen blong wokfos blong hem,” Mr Rakau i talem.

“Airports Vanuatu Limited bae i putum aot samples long 10 staf long Pekoa international airport long Santo, fo staff long Whitegrass airport long Tanna mo 51 long Bauerfield international airport long Port Vila.

“Ritendensi proses we yumi folem hemi yumi bin openem ap blong tekem ap oportuniti blong ol staff tu bifo kampani hemi detek mo hemi step fowod sapos hemi stap tinktink vinis blong hemi aot.

“Yumi bin kivim tu opsen, oli save oli tekem leave without pay,kasem taem crisis i vinis mo oli save kambak mo nara wan hemi volunteeri resignation.”

Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven, i talem se Airports Vanuatu Limited i bin konsalt wetem ofis blong Labour.

Hemi talem se oli aware long ritendensi proses we oli wantem mekem.

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 142 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in