Kavman i sapotem ol smol mo medium bisnis

Kavman i rilisim long tedei VT 60,000 long wan wan Small mo Medium Enterprise we oli kwalifae from stimulus pakej.

Minista blong Finance mo Ekonomik Management, Johnny Koanapo, i konfemem.

Minista Koanapo i talem se  “Proses blong mekem peimen i bin tekem sam taem, folem polisi mo peimen kaedlaen.”

Hem i talem se Ministri blong Finance i kasem ova long 1400 aplikesen long ol bisnis ia,” hemi talem.

Hem i talem se Kavman i bin apruvum blong everi kwalifae Small mo Medium Enterprise long kaontri, bae i kasem VT 60,000.

Praem Minista blong Vanuatu, Bob Loughman, i bin anaonsem long fes ordinary sitting blong Palamen long manis June se narafala pat blong stimulus pakej hem i blong helpem ol Smol mo Medium Enterprise wetem wan amaon blong VT 400 million anda long COVID-19 economic stabilization package.

Kaonsel blong ol Minista bae i mekem final disisen long nekis phase blong Employment Stabilization Payment package long wik ia.

Minista blong Finance Koanapo, i konfemem mo talem se nekis phase bae i stat long medel blong Julae.

Hemi talem se kavman i kat wan plan finis i stap, be hemi nidim final apruvol blong kaonsel blong ol minista.

Minista Koanapo i talem tu se bae hemi requestem Kounsel blong ol Minista blong akri long wan nara manis, blong extendem Employment Stabilizaton Package, blong mekem se ol bisnis we oli kwalifae, oli ko hed blong kasem help.

(Visited 215 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in