Kavman saet i nokat eni tinktink blong jenis

Public Relation Ofisa blong Kavman i talem se Kavman i nokat eni tinktink blong mekem eni jenis long Kavman saed.

Fred Vurobavaru i talem toktok ia blong rispon long plante toktok blong rod we i stap ko raon se Prime Minister Bob Loughman, bae i mekem sam jenis folem disisen blong sam Member blong Palamen blong Opposition grup blong joinem Kavman.

Mr Vurobavaru i talem se stabiliti hemi impoten mo Kavman blong tete i nokat eni tinktink blong mekem eni disisen long bodi blong kavman we i stap naoia.

Hemi talem se i nokat eni muv blong mekem ol jenis mo ol toktok long social media i no tru.

“Prime Minister blong tete wetem Deputy Prime Minista i hapi long olketa toktok we ol lida blong ol politikol pati i stap kivim blong asurem Kavman se lidasip blong tete bae olgeta lida blong ol politikol pati oli stanap tuketa wetem Kavman blong fesem olketa jalenj,” Mr Vurobaravu i talem.

“Hemi duti blong Kavman blong lidim Vanuatu tru long ol jalens we ol pipol i stap fesem naoia.

“Wetem hemia mi wantem sakemaot olgeta toktok blong rod ia from bae i no save hapen long taem naoia.”

Mr Vurobaravu i talem se Kavman i glad we hemi save wok wetem ol partna we oli soem sapot long wanem hemi stap mekem.

Long ol manis we i pas i lukim tri moa memba blong Opposition we oli kamaot long Graon mo Jastis Party mo Leaders Party i mekem muv blong joinem Kavman.

(Visited 235 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in