Kip aot long distres signal-Erromango

Tontouta Rescue Center long New Caledonia i letem pipol long Erromango i save abaot wan distres signal blong wan ovasi plen we oli luk tete long Williams Riva.

Oli talem se oli biliv se signal ia hemi stap kamout long wan plen, mbe kasem naoia ol pipol long Erromango oli no luk eni samting.

Jif Jason Mete i talem se tete moning oli karem wan kol i kam long Noumea, New Caledonia se i kat wan distres signal i stap blong wan plen we i stap kolosap long Williams Riva(Dillions Bay).

Jif Mete i talem se pipol i mas fraet from i bin kat wan ship(MV Awka) i ko long Solomons Islands long January ia nomo mo tete i kat ova 1000 COVID kes mo 12 ded.

VBTC Nius i kasem toksave se ol kes blong Solomon Islands ia hemi Omicron.

Assistant Director blong Civil Aviation Authority, Naiany Karu, i konfemem infomesen ia we i kam long Erromango mo hemi talem se oli stap wok kolosap wetem New Caledonia Rescue Center blong locatem se distres signal i stap kam long wanem plen.

Mrs Karu i talem se center long Noumea hemi risivim distress signal sins 9:20am tete.

“Distres signal i kam long wan device we oli singautem Personal Locator Beacon mo oli talem se hemi blong wan New Zealand plen,”Mrs Karu i talemaot.

Lloyd Fikiasi, Legal Ofisa blong Maritime Regulator, i talem se hemi impoten blong pipol i ripotem eni ovasi plen, yacht o ship we oli luk long eria blong olgeta long Polis o eria kaonsel we oli stap kolosap long hem.

Director blong Customs Dipatmen, Harold Tarosa, i bin saenem ol apointmen blong ol eria administrator ia long 2021 folem illegal entri blong sam vessel i kam insaed long kaontri long taem blong COVID lokdaon ia.

Ol otorise eria administrata ia i kat tri long Torba, six long Sanma, faev long Penama, eight long Malampa, six long Shefa mo faev long Tafea Provins.

Mr Tarosa i talem se wok blong ol eria administrata ia hemi blong ripotem eni ovasi ship o aircraft we i kam long solwora blong Vanuatu witaot apruvol blong kavman.

Mr Tarosa i mekem i klia se i kat provision long niu loa we i statem se dipatmen blong customs i save apointem ol niufala authorised customs ofisa.

Hemi talem se hem ia i minim se ol eria administrata ia oli save mekem wok olsem wan customs ofisa. Ol wok ia hem i oli save stopem mo kivim oda long wan foren vessel o aircraft we i stap entarem kaontri we ol mein port blong entri i nosave long hem.

Mr Tarosa i  talem se ol eria administrata i save kol i kam long wan pot blong entri o askem asistens long polis o customs long Port Vila taem oli stap mekem wok ia.

 

 

(Visited 1934 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in