Kol blong limit pasenja-PLTA

Public Land Transpot Otoriti i kol blong ol draeva i limitim namba blong ol pasenja long ol bus o pablik transpot.

Chief Executiv Ofisa blong Public Land Transpot Otoriti, Reginald Tabi, i talem toktok ia long VBTC Nius folem anaonsmen blong Minista blong Health, Honoroble Silas Bule long fes COVID-19 komuniti outbreak long Port Vila.

Mr Tabi i talem se ol draeva i sud werem mask mo stap seves naoia.

Hemi talem se i mas kat hand sanitazer tu long ol transpot o bus.

“Yumi ol draeva i mas yusum hand sanitazer taem yumi jensem mani,” Mr Tabi i talem.

“Mo ol pasenja tu i mas mekem pat blong olgeta blong werem mask taem oli kam insaed long ol bus o transpot.

“I mas kat limit namba blong ol pasenja long bus o transpot blong meintenem social distens. Ol draeva we oli stap seves ia oli mas tekem wetem olgeta ol COVID-19 vaccination kad from bae ol Polis mo Vanuatu Mobile Force Ofisa i stap long ol jek poin blong jek. Yu we yu no tekem stik meresin yet, yu mas kobak long haos mo wet blong tekem stik bifo yu stat seves.

Mr Tabi i askem ol draeva blong dropem off ol pasenja kwiktaem bifo 6pm from hemi ol taem we muvmen i stop.

 

(Visited 425 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in