Kol blong lukluk long futja

Wan long ol rispekful man long society i kol blong i mas kat kwik lukluk i ko long futja mo aksen i tekem ples.

Henry Tamashiro, Executive memba blong Non- Government Organisation, Foundation blong Betterment blong society hemi talem se kaontri i mas mekem sua se ol proses we hemi stap i ples hemi no kilim ded laef long komuniti.

“Yumi mas standup strong mo act kwik taem blong lukluk long ol nid blong olgeta samting we i stap long foret blong yumi,” Mr Tamashiro i talem.

Hemi pointem aot se i save tekem kaontri wan ful manis blong save luk klia long situesen we hemi stap long hem tete.

” Within tu o tri wik yumi no save kivim wan konklusen about wanem patern yumi stap folem mbe me ting se afta tri wik bambae wan smol patern bai i kam antap mo bai yumi usum patern ia nao blong adresem sik ia.,” hemi talem.

No mata hemia hemi remindem se disasta ia bai hemi save putum kaontri long ol difren financial problem mo economic had taem, we plante pipol bai fesem long ol komuniti.

Hemia i save kosem shotej mo limitim ol risos we pipol i nidim blong kat wan gudfala laef.

” I gud blong ol kavman wetem ol social mo moral otoriti oli asurum populesen se oli standup redi blong sapotem olgeta.

“Hemi impoten se ol institusen blong ol komuniti oli kontinu wetem ol operesen blong olgeta long ful taem ia, even hemi taem blong disasta mbe yumi no save handicapem wan intitusen blong komuniti.”

“Sapot i mas ko blong helpem ol institusen ia oli kontinu blong standap.”

Mr Tamashiro i kol tu blong i mas kat uniti ol taem blong fightem crisis we i stap.

“Long evri kaontri long world i kat tri protagonist ia, i kat ol institution, ol komuniti mo ol individual, trifala wantaem i mas involve blong faetem eni risis we i kam mo faenem solution, i no wan nomo”

Hemi wonem se spos trifala i nogat wok tugeta bambae i kat had taem blong handelem ol crisis we i kam.

Hemi talem long interview blong hem wetem VBTC Nius se stret rispon long COVID situesen blong kaontri hemi blong lukluk long Material mo spiritual nid blong society.

“Ol efort blong yumi blong advansem Vanuatu wetem ol comunity blong hem i mas depend bigwan long heavy responsibility we ol institusen mo ol moral authority i kat blong gaedem pipol long hao oli save rispon long disasta we i stap,” Mr Tamashriro.

” Hemi wan taem blong mekem noble goal mo yumi mas kat ol strong tingting mo yumi mas wok had.

“I no wan taem blong pleple mo tingting olbaot, hemi taem blong yumi traem had nao mo jusum ol noble goal blong wok lem.

Mr Tamashriro hemi kol blong pipol i mas kerup mo wokbout long rod blong seves long crisis we i stap.

Mr Hendry Tamashiro hemi wan foma director blong Immigration services mo foma Vanuatu mo regional Pacific Director blong international organisation blong migration, semtaem hemi kat plante experience long saet blong leftemup laef blong pipol long wan societi.

 

(Visited 692 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in