Kol blong ol land owna i rijisterem graon long Saot East Santo

Kol blong ol landowna long Saot East Santo Eria Council  i rijisterem ol graon blong rod impruvmen.

Eria Secretary blong Saot East Santo Area Council i apil long ol land owna long eria ia blong wok tuketa wetem council blong rijisterem evri sabdivision long eria blong mekem sua se evri fida rod i kam pablik rod.

Elie Kalnpel, Eria Secretary, i talem se rod hemi wan bigfala jalenj blong ol pipol long eria mbe mein isu hemi from ol rod ia oli no rijisterem olsem ol pablik rod.

Hemi talem se ol rod blong Teproma, Banban, Bombua mo Showground oli stap long rabis kondisen mo evri dei ol draeva mo ol pipol oli komplen long hem.

“Mi kolem ol land owna we oli ownem ol difren sabdivision long ol eria ia blong wok kolosap wetem mi blong traem rijistarem ol sabdivision ia long eria council,” Mr Kalnpel i talem.

“Hemia blong mekem sua se evri rod long eria ia i kam olsem ol pablik fida rod mo i save inklud long budget blong Kavman blong rod ripea.

“Sapos ol sabdivision ia oli rijisterem, rod isu i save stap insaed long plan blong Saot East Santo mo council i save wok kolosap wetem ol komuniti long eria mo plana blong public works blong i stap insaed tu long plan blong olgeta.”

Mr Kalnpel i talem se blong hemia i hapen, komuniti long eria i mas koperate.

“Long wik ia, komuniti blong Banban wetem sapot blong Joel Tari blong Saot East Santo Eria Council; Santo Hardware, Mafrik Radonel, Santo Earth Works mo  Kula Kava Bar; mo kontribusen blong ol transpot owna olsem ol bus mo taxi owna, help fixim Banban rod mo hemi wan bigfala efot,” hemi talem.

“Wan long olgeta prioriti eria blong council i adresem long 2021 hemi fida rod.

“Olsem pat blong awarenes proses ia, ol rod i mas rijista olsem ol national fida rod bifo 2024 from kolta bae i pas long hem.

“Ol rod ia i mas kat kolta long hem from oli stap insaed long Sanma Provincial Government Physical Plan.”

Saot East Santo Eria Council i kat wan population blong 13,000 mo council i kavarep ap aelan blong Tutuba, Mavea mo ol eria stat long Banban kasem Turtle Bay.

 

 

 

(Visited 213 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in