Kol blong rispektem COVID protocol

Labour Dipatmen i talem se COVID kes i inkris long rurol Australia mo ol Ni-Vanuatu seasonal wokman i mas rispektem ol oda blong stap sef.

Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven, i talem se wan rod aksiden i hapen long January ia mo insaed long car i kat tu Ni-Vanuatu we i test positiv long COVID-19.

Mrs Meltenoven i talem se tufala i sud stap kwaet mo no blong wokbaot from alcohol.

Hemi konfemem se draeva blong car hemi wan seasonal wokman blong Timo- Leste(wan aelan kaontri long Saot East Asia) we hem nao i kasem kil.

Mbe i nokat eni Ni-Vanuatu seasonal wokman i stap long serious kondisen long hospitol folem social media post se wan aksiden i hapen long Victoria, Australia folem drink mo draev.

“Naoia we i stap, COVID tu i inkris long rurol Australia, mi enkarejem ol ni-vanuatu wokman blong taem oli se stap kwaet mo no wokbaot, oli mas jus blong rispektem,”Mrs Meltenoven i talem.

“No mas drink mo draev from taem yu mekem fasen ia yu save en ap long aksiden mo tekem aot laef.”

Mrs Meltenoven i talem se ol wokman i mas werem mask taem oli ko aot long pablik eria folem hae namba blong kes long Australia.

 

 

(Visited 612 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in