Kol blong rispektem Luganville town

Ol pipol long Luganville i no tingting strong long Luganville Dei.

Hed blong State mo Lord Mayor blong Port Vila Muncipal Council i reisem konsen ia long Luganville dei long Mandei wik ia.

Hed blong State, His Excellency, Pastor Obed Moses Tallis, i talem se hem i no glad blong lukim we pipol i wanda long street mo no rispektem Luganville dei mo Luganville Municipal Council.

“Lord Mayor bifo mi ko eni feta, hemia i Luganville dei; hemi ples we yumi stanap mo kro,” His Excellency Pastor Tallis i talem.

“Mi mas talem long yu se mi nokat wan gud heart from pipol oli ko olbaot long street taem dei ia yumi selebretem.

“Pipol oli no soem rispek long yu se oli stap anda long kea blong yu, mo hemia i konsen blong mi.”

Lord Mayor blong Port Vila Municipal Council, Eric Puyo Festa, i talem se ol pipol long Luganville i mas sapotem Luganville Municipal Council.

Hem i talem se ol pipol i sud proud from Luganville hem i gat wan strong histri blong wol war tu.

Mr Festa i talem se pipol i mas sapotem counsel blong counsel i sapotem olgeta.

Lord Mayor Festa i talem se Luganville Municipal Council i mas mekem moa sister city akrimen blong save kasem moa help.

His Exellency, Pastor Tallis, i mekem kol blong evri pipol long Luganville Town i mas pleim role blong kipim klinlines mo beauti blong Luganville.

“Residens mo citizen blong wan town olsem Luganville, oli risponsibol long beautification blong wan citi,” His Exellency, Pastor Tallis i talem.

“Hemi wok blong pipol blong lukaotem wan town, bambae yumi no wet long Lord Mayor o kaonsela blong talem se klin ap.

“Pepa blong ice cream, plastik botel blong wota, doti blong peanut i no kamoat hem wan long wan sto, wan man i ko pem mo plis putum doti blong hem long ol raet ples.

“No dipen long ol municipal warden mbe pleim pat blong yu olsem wan risponsibol persen.”

Hed of State Tallis i reisem konsen blong Luganville Municipal Council tu se oli mas trimim ol tol tri mo katem down ol krass raon long Luganville Town.

Hem i kol tu blong Luganville Municipal Council blong taetenemap by-law blong noise raon long town.

(Visited 728 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in