Kol blong sapotem kastom skul

I kat kol blong Kavman i lukluk moa long kastom skul from hemi kalja mo identiti blong man Vanuatu.

Jeaman blong Kastom Skul long Port Vila, Aminio Seresere, i talem toktok ia long wik ia taem araon 50 pikinini bae i ko tru long six manis kos.

Mr Seresere i apil i ko long Lida blong Vanuatu blong mas sapotem Kastom skul.

“Plante taem skul bambae i stap traem blong faenem mani i ko aotsaed long kaontri blong sapotem hem,” Mr Seresere i talemaot.

“Wetem COVID- 19 Pandemic we stap naoia, hemi no isi blong faenem mani nomo.

“Tingting blong kat wan kastom skul hemi blong protektem, kipim mo tu blong promotem kalja mo identiti blong Vanuatu.

“Mi plis long ol lida blong help.”

Mr Seresere i talem se stadi ia hemi blong lanem Namakura blong Shefa mo language blong Nduindui blong Ambae.

“Ol tija oli tij voluntia nomo mo oli tijim ol difren kaen lesen olsem ol kastom singaot, oli kaont, kastom kalenda, fasin blong rispek mo plante nara samting we i konek wetem kastom,”Mr Seresere i talem.

“Wan pikinini we i stap liv long town mo hemi nokat janj blong ko long aelan blong hem, hemi neva toktok langwis blong hem, mbe taem hemi kam learn hemi kat wan opotuniti blong lanem about hem wan mo kalja blong hem.”

Kastom skul hemi wan initiativ blong Vanuatu Cultural Centre we i stat long 2007, mbe wetem shoteij blong mani, skul hemi no bin operate gud.

“Vanuatu Indigenous Land Defence Desk tru long help we i kam long Nia Tero tru long Memba blong Palemen blong Port Vila mo Lida blong Opposition, Honoroble Ralph Regenvanu,i bin sapotem tri raon blong kastom skul long yia ia mo mifala i talem tankiu,”Mr Seresere i talem.

Kastom skul i klos naoia blong festiv sisen mo bae i open long 2022.

 

 

 

 

(Visited 184 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in