Kol blong tekem COVID-19 vaccine

I kat strong kol blong ol komuniti long aelan i akseptem COVID-19 vaccine.

Presiden blong Malvatumauri Council blong ol Jif, Jif Wemal Tuwo Vanu, Willie Grey Plasua, i askem ol jif long ol komuniti long ol aelan blong talem se stik meresin blong COVID i sef.

Jif Plasua i talem se i kat fulap toktok i stap ko raon, mbe hemi apil blong oli trastem ol toktok we i kamaot long Ministry blong Health.

Hemi talem se naoia health hemi onli otoriti blong kivim advaes espeseli long sik ia blong COVID-19.

“Naoia we kavman i stat blong rolem aot COVID-vaccine long ol aelan hemi impoten blong ol jif i enkarejem ol pipol blong hem blong tekem stik meresin,” Jif Plasua i talemaot.

Long Tanna naoia, i gat wan helt tim i stap mekem awareness afta we ol pipol long aelan ia i bin rikwestem moa awenes blong ol pipol i andastanem gud meresin ia.

Jif Willie Lop blong Nikoletan Council blong Jif long Tafea provins i talem se hemi hapi long rispon blong kavman blong ko mekem aweanes.

“Folem ol konsaltesen, long Tanna i no longtaem, pipol i kam blong andastanem COVID-19 vaccine mo wanem yus blong hem blong stap sef,” Jif Nikoletan.

“Oli redi blong risivim vaccine, mi personali mi no wantem ol pipol blong Tanna i sik, mo bae mi stap long frant blong tekem vaccine fastaem.

Long semak storian, Director blong Public Health, Len Tarivonda, i talem se i kat pua tenaot long ol pipol we oli sud tekem seken dose blong COVID-19 long Efate.

Director Tarivonda, i apil blong pipol i no mas fogetem deit we vaccination tim i putum long kad blong olgeta.

“Taem yu tekem fes dose yu kat proteksen akensem COVID-vaccine we hemi 60 per cen mbe taem yu tekem seken dose, 60 per cen proteksen ia i ko antap long 90 per cen mo hemia i impoten,” Director Tarivonda i talem.

Jif Plasua i apil long Ministry blong Health blong mekem sua se toksave blong meresin ia i mas klia mo i kasem evri pipol blong Vanuatu bifo oli mekem disisen blong ko stik.

 

(Visited 153 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in