Kol blong tekem COVID vaccine

Minista blong Health i talem se i pipol i slo blong tekem COVID vaccine long Efate.

Honoroble Silas Bule i talem se international boda blong Vanuatu i nosave lokdaon olwe.

Hemi talem se hemia pipol i mas save hem ia mo ko tekem COVID vaccine.

“Yumi mas mo yumi nid blong openem bak boda bakeken slow2 long futja we i stap kam blong givhan long economi,” Minista Bule i talem.

“Mo yumi save se virus blong sik COVID-19 hemi stap next doa nomo.

“Mo sapos yumi no keaful bambae hemi save kam insaed long kaontri blong yumi eni taem.

“Mekem se tete Ministry blong Health tru long Public Health oli stap wok rili had mo even ol wokman blong yumi raon kaontri oli stap wok rili had blong yumi dil wetem situasen.

“Inkes we yumi kat eni kes i kam in o sapos yumi kat lokol transmisen.”

rol-aot blong stik medesin i slo espeseli long ol pipol we oli liv long Port Vila mo long Efate.

Hon. Silas Bule i talem se pipol blong Vanuatu i mas save se intanasenal boda blong Vanuatu i no save lokdaon olwe.

Minista blong helt i talem toktok ia blong enkarejem ol pipol i mekem joes blong sevem laef blong olketa agensem vaeras blong covid-19.

Vaccine rollaot i stap hapen long Tafea, Malampa mo long 26 October bae i lonj long Penama mo afta long Torba Provins.

Malekula Pablik Health Manager i kol long Pipol blong Malekula blong kam fowod mo tekem vaccine blong stap sef.

Salome Kenneth, Malampa Pablik Health Manager, i talem bin mekem semak kol long Malekula blong ol pipol i mas tinkbaot sefti from Vanuatu bae i save openem boda blong hem i no longtaem.

Hemi talem se bae oli stap long norsup hospitol blong tu wik, afta operesen bae i stil on mbe bae i kat wan mobile tim i travel i ko long six station blong stikim ol pipol.

I kat Atchin Health Centre blong tu wik from bigfala populasen long Not East Malekula, wan wik long Espagles Bay, Unmet Dispensary long Not West B long wan wik, Aulua Dispensary long Saot East Malekula blong wan wik, Lamap Health Centre blong wan wik, Ahkamb Dispensary blong wan wik mo Saot West Bay Health Centre blong wan wik.

Hemi talem se eim blong olgeta se long ten wik evri pipol long Malekula i sud tekem fes dos blong COVID vaccine.

 

(Visited 172 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in