Kol from rispek long social media

Public Service Commission i kol blong no post long social media mo spoilem nara man.

Jeaman blong Public Service Commission, Simil Johnson, i reisem konsen ia folem investikesen we i stap ko hed naoia long Cargo flaet we i kam long Noumea, New Caledonia long 22 October we i kat tu pipol i tes positiv long COVID taem oli stap long kwarentin.

Mr Johnson i askem pipol blong kivim ol stret tinktink long taem blong COVID ia.

“Mi wantem askem pablik tu blong joinem olgeta long health blong plis mas kat rispek blong no ko long fesbuk mo rabisim wan man,”Mr Johnson i talem.

“From we bambae i neva help.”

Mr Johnson i talem se hemi gud blong help givim konstraktiv view o tinktink blong help long pandemic ia.

Hemi talem se sam pipol oli stap post from sam disisen blong Kavman mo Public Service Commission mbe oli mas keaful oli risponsibol long ol view ia.

Mr Johnson i talem se ol post long social media i mas helpem kaontri mbe i no blong spoilem nem blong Vanuatu.

Investigation we Council blong ol Minister hemi rikwestem blong faenem aot se hu nao i alaoem plane blong Noumea i kam long kaontri.

Minista blong Climate Change, Honoroble Bruno Leingkon, i talem se oli sud lukluk long ripot ia tete long miting.

Mr Johnson i talem se oli stap lukluk blong investigatem tu ol agency olsem AirPorts Vanuatu Limited mo health blong faenem aot weta olgeta tu oli involv long isu ia.

Mo bai oli tekem ol neseseri aksen blong mekem sua se isu ia i no hapen bakeken.

(Visited 651 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in