Komplen long kalapus kondisen-Port Vila

Papa blong prisina we hemi ronwe tu taem long Ex British kalapus i resem konsen blong hem folem living condition.

Ol famili blong oli resem konsen blong famli folem hao ol prisina oli liv insaed long kalapus se hemi no stret.

“Insaed long Correctional senta, mi olsem wan papa, mi stap toktok ia, mi apil long kavman blong luksave plesia mo luksave hao nao oli stap satem ol pipol insaed long kontena; Kontena ia hemi hot we hot,” Papa blong Mr Jacob i talem.

Mbe Director blong Correctional Services, Johnny Marango, i talem se shotej blong manpower hemi mekem Simon Willie Jacob hemi save ronwe.

Hemi talem se manpawa ia hemi from fulap long ol ofisa oli stap anda long saspensen.

“High Risk fasiliti long Port Vila hemi no rili gud; Long longtaem mifala i wantem wan fasiliti we mifala evriwan i stap long semak ruf olsem Mauria we i kat medium, hae mo low risk we oli stap nomo long semak ruf, ” Mr Marango i talem.

“Mifala i klasified hem naoia hemi hae risk from hemi ronwe tu taem.”

Mr Marango i talem se Mr Jacob hemi brokem raet blong hem insaed long kalapus.

Hemi talem se ova breach blong raet ia hemi risal blong transfer blong hem blong ko long Mauria Correctional senta long Luganville Santo mo bae hemi stap blong kolosap 10 yia.

“Tintink blong transfer hemi wan disisen we bae mi nid blong tekem olsem level blong Director; Ol Prisina tu oli kat ol raet blong olgeta long say blong rikwes blong transfea mbe taem i kam long act hemi talem i klia se taem i kam long pablik sefti bae mi nid blong mekem wan disisen,”

Hemi kontinu blong talem se Mr Jacob bae hemi sapos blong kolo Santo long ol dei we i kam.

By Patience Mawa.

 

(Visited 3783 times, 2 visits today)

About The Author

You might be interested in