Komuniti i help long taem blong hevi ren

Hevi ren i fosem ol pipol blong faenem ol wei blong helpem ol nara memba blong komuniti.

VBTC nius i pas long Blacksand eria long Port Vila mo Pango vilij long saot Efate long tete moning mo fainem hao pipol i bin akt.

Terence Kalpukai, wan residen blong Blacksand eria, i talem long VBTC nius se “Long yestete naet, samples long 8pm olsem, mifala ol yangfala boy i disaed blong help muvum aot ol doti long blacksand sand riva from bridge ia i ovaflow.”

Hemi talem se oli bin soem ples blong ol trak i rod long hem from wota i fulap tumas.

“Sapos mifala i no bin mekem, wota bae i fulap i ko antap mo bae i flo i ko long ol haos,” Mr Kalpukai i talem.

“Even ol trak bae oli nomo save rod krosem bridge ia mo ol pipol tu.

“Hemi festaem bakeken we mi luk riva ia i ron bigwan olsem.

“Long yestete naet ia, hemi no sef nomo long ol pikinini from wan i save draon mo even ol adult.

“Ol mix doti nomo oli ron i kam daon long riva ia, doti blong botel, stampa blong banana mo doti wota blong toilet o animol olsem pig from eni kaen smel nomo long naet ia.”

Anita Fare, wan Mama we i liv kolosap long riva ia i talem se hemi wari tumas.

“Taem ren i stap ren mo ples i stap dak, mi wari tumas long hao bae mifala i slip,” hemi talem.

“Mi wari long ol pikinini blong mi from wota i ron i kam insaed long aos mo mifala i faenem i had blong silip.”

Lokol kava bar owna long Blacksand, Willie Namuli, i talem se evri taem hemi mas klinim riva ia from tumas doti mo from nakamal blong hem i stap kolosap long riva ia.

“Taem bigfala ren, wota i flo i ko insaed long nakamal, ol pipol i fraet blong kam drink kava mo mi no mekem mani nomo,” hemi talem.

“Mi mas faenem ol wei blong salem kava long difren ples o kava i waste nomo.

“Mi apil long olketa pipol we oli liv kolosap long riva blong Blacksand blong mas putum gud ol doti blong olketa from riva ia nomo pipol i yusum blong swim long hem evri dei.”

Wan bus draeva, Herve Dick, i talem se hemi bin luk flood ia long yestete long naet.

“Mi bin ron i kam blong ko long Blacksands, mbe wan nara bus i luk flood ia mo hemi tanem bus mo ron i kobak long town,” hemi talem.

“Mi nokat choice mbe ron i ko nomo long wota ia mbe hemi risky tumas.

“Mi askem ol othoriti konsen blong bildim bridge ia i hae moa blong no mekem tumas problem long mifala ol draeva.”

Chief blong Pango, Jif Maseiman, i talem se plante pipol long Pango, wota i ko insaed long aos blong olketa.

“Plante pipol i afek bigwan long hevi ren ia,” hemi talem.

“Mi encouragem olketa blong mekem ol floa blong haos i hae blong helpem olketa blong no kasem disasta blong flood olsem.”

Wan yangfala boy we i no wantem talem nem blong hem, i talem se laki se ren ia i stop lelbet long Pango, sapos no bae hemi wan bigfala disasta ia.

I bin kat wan landslide tu i hapen long rod i ko long Star wharf long yestete.

Meteo ofis i wonem pipol long landslide taem i kat tumas hevi ren mo flood from graon i sopsop mo save brok.

 

 

(Visited 509 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in