Konsen se i no kat respek long uniti wik

Head blong State i tok strong akensem fasen blong nokat respek long Uniti Wik  long Port Vila.

His Excellency, Pastor Obed Moses Tallis, i talem toktok ia folem event blong Fes Napuan we i tekem ples long semak wik blong prea.

Hemi talem se hemi impoten blong respektem taem we kaontri i komitim blong prea mo fast.

“ Wan samting we mi wantem talem se sapos Unity wik i stap long plan blong hem i stap, mi wandem askem nomo se ol nara okanasesen oli mas folem nomo,” His Excellency Pastor Tallis i talem.

“ Mo bambae i nosave kat wan nara event samples bakeken blong disteb.

“ Sapos yumi stap talem se long God yumi stanap, yumi mas soem from jej hemi ejen blong God long wol ia.”

Head blong State i talem se “ Nekis taem sapos Uniti wik i stap, yumi askem ol narafala okanasesen blong respektem mo putum ol program blong olketa long ol narafala dei blong mekem se everi wan i konsitret long toktok blong God.”

Chairman blong Vanuatu Christian Council, Pastor Allan Nafuki, i talem se hemi hop blong wok wetem kavman blong mekem se event blong Fes Napuan i ko long wan nara dei long nekis yia.

” Yumi witnesem tu bigfala even long wik ia, Unity wik mo Fes Napuan mo tufala i pulum ol pipol long tuketa saet,” hemi talem.

VBTC nius i witnesem long Sunday we i pas, afta we Fes Napuan i klos long Saturday, i kat plante pipol i kam long Independence park blong tekem pat long las prokram blong Uniti wik.

Unity wik i tekem ples long 21 kasem 29 November.

 

(Visited 170 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in