Kontak tracing risal tete

Kavman i expektem risal blong kontak tresing blong tu COVID-19 kes tete.

Pablik Relation Ofisa blong Kavman, Fred Vurobaravu, i konfemem se national kavman i wet long risal ia.

“Tete hemi dei we kavman i expektem blong hemi risivim ol risal blong ol kontak tracing we ol ofisiol blong health mo sekuriti i stap wok long hem,” Mr Vurobaravu i talem.

“Taem ol risal i kamaot bambae kavman i kamaot bakeken long pablik blong anaonsem wanem nao olgeta risal.

“Mbe naoia hemi impoten blong pipol long Vanuatu espeseli long Port Vila mo Efate i save long wanem kavman bae i anaonsem blong yumi stanap long hem.

“Long taem naoia, i nokat lokdaon mbe kavman i redi taem hemi kasem risal blong tekem disisen.

“Kavman i no kasem eni risal yet mbe hemi gud blong pripea blong stanap long eni situasen we i save raise.”

Mr Vurobaravu i talem se kavman i givim toksave long komiti blong Fes Napuan we bae i stat tete long Saralana Park long Port Vila sapos i kat ol jenis i hapen.

“Kavman hemi sendem infomesen i ko long komiti blong Fes Napuan Musik Festival blong stan-by mo wet long risal blong kontak tracing,” Mr Vurobaravu i talem.

“Sapos i kat konfemesen long eni komuniti transmisen folem tufala COVID kes bae kavman i kamaot blong talemaot se even ia bae i pospon kasem taem situasen long Port Vila i klia.

“Mbe naoia disisen i no kamaot yet mbe askem komiti blong stan-by wetem ol pipol we oli ownem ol stol.”

Shefa Public Health Manager, Obed Manwo, i talem se kontak tracing we health otoriti i mekem hemi inkludium olgeta long airport, ol customs mo immigration ofisa, ol bus draeva we oli transpotem olgeta i ko long kwarentin, ol staff blong hotel long kwarentin eria mo ol nara pasenja.

“I kat samfala we oli stap nomo long kwarentin ia we i minim se oli spendem 14 dei kwarentin mbe hemi wan internal kontrol nomo olsem self isolation mo wet long risal blong ol tes,” Mr Manwo i talemaot.

“Samfala we oli stap long kwarentin ia hemi olsem internal kontrol blong wan dipatmen blong ol boda agensi olsem ol Immigration Ofisa i kat wan, ol Customs Ofisa i kat ova long fo, Malakesa oli kat tri draeva, mo yumi long health i kat we oli stap long kwarentin.

Ministri blong Praem Minista i lokem ket blong hem olsem step-ap privenson efot agensem komuniti spred blong COVID vaeres.

Efot ia i hapen from nomo se Vanuatu hemi no sua yet weta delta variant i entarem boda blong Vanuatu.

Mr Vurobaravu  i talem long VBTC Nius se kavman i tekem siries long infomeson mo i askem ol nara ofis mo pablik blong mekem semak blong tritim infomeson we i kam long helt i siries blong sefem laef blong olketa.

Prime Minista, Honoroble Bob Loughman i bin talem long toktok blong hem long eli wik ia se bai oli sendem ol tes blong tufala konfem COVID ia i ko ovasi.

“Yumi nosave yet type blong COVID-19 ia hemi delta variant  o no blong ol pasenja ia. wetem asis who bae umi save sendem ol tes i ko ovasi mo bambae i tekem sam taem blong karem bak ol tes ia,” Prime Minista Loughman i talem.

 

 

(Visited 1501 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in