Korapsen i hae long Vanuatu

Wan niufala Survey we Transparency Vanuatu i mekem i faenem se i gat wan hae level blong korapsen long sam bigfala ofis long kaontri.

Ol isu we hemi reis long ripot i soem se i kat, fasin blong pem bribe blong kat akses long pablik seves,  fasin blong yusum sex blong karem wan samting, pipol oli yusum bribe blong karem vot, Mo ol kampani oli yusum mane blong kasem ol kavman kontrak.

Ripot i soem tu se i gat famili bisnis hemi bigwan long kaontri mo i blokem plante pipol blong kasem opotuniti mo seves.

Transparancy survey ia i faenem aot tu sam hae ofis we ol fasen ia i hapen long hem.

Korap pratis i involvem ol elek lida, ol wokman blong Kavman, Law enforcement wokman, private bisnis, komuniti lida mo ol wokman long civil societi organisation.

Aot long survey ia 81 per cen i talem se i stil gat hop blong jenis fasin ia mo hemi stap nao long pipol.

Ombudsman blong Vanuatu, Hamilson Bulu, i talem se hemia i wan nogud rifleksen long Vanuatu.

Transparancy international, i kol blong ol institution we oli kat taem mo mani blong oli mas educatem pipol abaot korapsen blong oli tokaot akensem korapsen mo exposem olgeta.

Survey ia hemi soem se i stil kat hop, 81 per cen blong ol pipol oli talem se ol ordinari pipol oli save mekem one difrens blong faetem korapsen.

Long wik ia Transparency International i rilisim wan ripot we i soem Vanuatu i kam namba fo long Pacific wetem hae namba blong korapsen.

Kaontri we i highest long Pasifik hemi Solomon Islands we hemi 97 per cen, Papua New Guinea i folem wetem 96 per cen,  Federated States blong Micronesia wetem 80 per cen mo Fiji i kam namba faev – 68 per cen mo Tonga long 62 per cen.

Transparency International i mekem survey ia wetem 460 pipol.

(Visited 441 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in