Kwesten long citizenship program

I kat bigfala kwesten we i stap weta Citizenship program hemi stap long risk blong stop.

Tu kavman otoriti oli no kam long agrimen folem tu niu entiti blong citizenship program mo European Union i givim woning se bai hemi saspendem VISA -fri travel wetem Vanuatu.

Vanuatu Financial Intelligence Unit i bin rilisim wan steitmen blong talem se oli no agri long disisen we Citizenship Ofis i mekem blong saenem kondrak wetem tu international agency blong mekem marketing mo Due deligents jek blong program.

Director blong Financial Intelligence Unit, Floyd Mera, i talem se entiti ia bai kostem kaontri bigfala mani long wan yia we hemi araon VT6 billion.

Long semtaem hemi talem se anda long amendemen o jenis blong Regulation order blong Citizenship long 2020 i talem se Financial Intelligence Unit nomo bai hemi risponsibol blong engagem niu entiti ia, mo oli faenem tu finis we bae helpem hem.

“Hemi no stret blong luk se Vanuatu National Citizenship Comisen hemi apointem wan international kampani, mbe hemi no consaltem mifala, mo hemia i breachim regulation rikwamen,”Mr Mera i talem.

“Reliable infomesen oli shoem se international specilsit kampani ia bai kostem Citizenship program ova VT6 billion long wan yia, we hemi wan bigfala inkris long cost blong Financial Intelligence Unit we hemi less long VT1 million nomo, no mata se mifala i stap mekem double diligence proses.”

Mbe Jeaman blong Citizenship Program, Ronald Warsal, i talem se ofis blong hem i kat raet anda long citizenship act blong mekem wan engagemen olsem.

“Citizenship program long loa, citizenship comisen nao hemi blong manejem program, no wan nara otoriti, Financial Intelligence Unit hemi kat wok blong hem blong mekem jek long mani laundering mo backgraon blong pipol,”Mr Wasal i talem.

“Ol kondisen blong citizenship i talem se ol man we oli aplae from program oli no mas kat criminal bakgraon, mbe naoia yumi faenem se i stil i kat sam we oli aplae, so hemi konsen blong comisen ia nao se i nid blong improvum tru long engagmen blong wan numba tri pati blong helpem Financial Intelligence Unit ten bai i hapen.”

Mr Wasal i talem long VBTC Nius yestete se hemi no save hamas bae tufala entiti ia i kostem kavman mbe hemi bin karem aprovol long Tender Bod blong engagem kampany ia afta we Council blong Ol Minista hemi bin disaed long hem long April mo Octoba las yia.

Eni kontrak we i kostem kavman ova VT10 million i mas karem aporval long Tender Bod.

“I nogat fika blong VT6 billion i stap long agrimen mo i nogat long contract, toktok ia hemi no tru,” Mr Warsal i talem.

“Yumi no save se bai hemi kostem yumi hamas, hemi wan comisen base agrimen.”

Warsal hemi bin anaonsem engagment blong FACT UK we bai hemi lukluk long due deligents jek mo CS Global blong lukluk long marketing blong program.

Hemi bin saenem kontrak wetem tufala entiti ia long Decemba 2020 wetem wan staff blong hem.

Long Pres Rilis, Mr Warsal i statem se ol engagmen ia hemi blong impruvum program folem ol konsen we hemi reis.

Naoia wetem ripot we i kam long European Union se Vanuatu hemi kat tu wik nomo blong stretem citizenship, i bringim konsen se might European Union i no agri long ol impruvmen ia.

Mbe Mr Warsal hemi talem se hemi no awea long decision blong saspendem Visa-free travel wetem Vanuatu.

Hemi konfemem se bae saspensen ia bai hemi impaktem program ia bigwan from plante man we oli karem paspot tru long citizenship program oli yusum blong travel i ko long Europe.

(Visited 411 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in