Kwesten long Labour Mobility seleksen

Vaturisu Council blong Jif long Efate i kwestenem proses blong selektem wan Ni-Vanuatu i pat long Labour Mobility se i mas klia.

Jeaman blong Vaturisu Council blong Jif long Efate, i mekem kol ia long Press Club Vanuatu long Tuesday wik ia long Port Vila.

“Point hemi ko long Commissioner blong Labour, hao nao yu selektem pipol; wea nao yu tekem pawa blong alao pemisen blong famili,” Jif Poilapa i talem.

“Mbe long ol vilij i kat kastom otoriti i stap. Mi faenem aot long vilij blong mi long Mele, i kat tumas otoriti. Mi nidim wan ansa, plante ol pikinini blong mifala i stap ovasi mo i kat ol social problem, mo ol isu ia i kambak long Jif mo kaonsel blong faenem wei blong fixim. Mo hemia i no hapen long ol rural eria mbe town.

Long rispon, Minista blong Internal Affairs mo semtaem Deputy Prime Minista, Honoroble Ismael Kalsakau, i talem se proses ia i stat insaed long haos.

“Ating Labour Mobility scheme hemi involvem evriwan we hemi stat long level blong hom,”Minista Kalsakau i talem.

“Taem ol wokman i ko ovasi wetem blessing blong haos bae i nogat eni social isu i kerap. ”

Acting High Commissioner blong Australia,  Her Excellency, Clemency Oliphant, i talem se scheme ia i help impruvum laef blong plante lokol Ni-Vanuatu mbe i kam wetem ol jalenj folem longfala stay ovasi from COVID-19 pandemic.  Hemi talem se plante oli kat ol niu relaship mo plante broken hom.

Mbe bae oli wok tugeta blong diskas mo help faenem sam wei blong sotem aot.

Foma Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven, i talem se Vanuatu i nogat kaontri Liason Ofisa blong dil wetem ol isu ia blong seasonal wokman long Australia mo New Zealand blong las 10 yia.

Mrs Meltenoven i talem se hemi wan bigfala nid blong mekem apointmen ia.

“I kat ol sapot seves we oli availabol long tufala kaontri ia,” Mrs Meltenoven i talem.

“Long saed blong Vanuatu, komitmen blong yumi naoia i blong mekem sua se i kat ol kaontri liason ofisa oli save kasem apointmen mo asitim ol wokman blong adresem social weklfare isu mo tu provaedem pastoral care. Olsem wan kaontri long Pacific we i sendem plante lokol i ko wok ovasi, hemi nogud blong sendem wan kaontri liason ofisa mo kavman blong tete i komit blong apointem hem kwik taem.”

(Visited 209 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in