Leg blong draeva i brok-rod aksiden

Leg blong wan draeva i brok folem rod aksiden tete moning long Port Vila.

Ol eye witnes i talem long VBTC Nius se draeva ia we i draevem wan Hyundai bus i drong mo i transpotem sam pipol blong ko long airpot.

Oli talem se bus ia i bangem wan nara taxi we draeva blong hem i stap ron i kambak long airpot stret long eria blong destination.

Nara taxi draeva hemi kasem kil nomo long leg blong hem.

ProMedic mo Pro-Rescue Team i tekem samples 45 minit blong tekem aot driva blong bus we leg blong hem i bin fas.

Pro-Rescue i manej blong katem aot bigfala pat blong foret blong bus blong tekem aot draeva ia.

Seken Deputy Tim Lida blong Pro-Rescue, Troy Mahuk, i apil long ol pipol blong tekem kea taem oli stap draev.

“Plis tekem kea long festiv sisen ia, mo no drink mo draev,”Mr Mahuk i talem.

“Mas rest gud bifo draev sapos yufala i taet tumas. Plis tekem spel bifo draev long ol long distens.

“Ol famili we oli stap draev long ol long distens long Efate, Santo mo ol nara pat blong kaontri oli mas draev wetem kea.”

Pro-Medical i akt hariap blong tekem draeva blong taxi i ko long hospital from smol kil long leg long hem.

Polis Traffic i oltaem putum aot awenes blong ol draeva we oli stap yusum pablik rod blong no mas drink mo draev from i save kosem aksiden.

 

(Visited 3752 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in