Low presa blong pas long Vanuatu

Wan low presa long Not blong Fiji bae i pas Saot West bitwin Fiji mo Vanuatu long ol dei i kam.

Duty Forecaster long Meteo Dipatmen, Ellen Luke, i talemaot se long steij naioia, i nokat eni janis blong kam wan Saeklon.

“Ating sam long yumi oli stap lukluk long sam model we oli stap soem se bae low presa ia i muv Saot West i kam long Vanuatu mo bae tanem direksen blong hem mo muv Saot East,” Mrs Luke i talem.

“Yumi stap lukluk nomo long hem yet. Mo janis blong hemi kam wan Saeklon long nekis faev dei i low yet.

“Naoia low presa ia i no stap long eria blong Vanuatu mbe i kat nomo truf we i luk plante kload i mekem ren long kaontri we i konek wetem wan saeklon we i jes pas bitim Vanuatu mo stap naoia long Saot East Australia olsem wan low presa.”

Mrs Luke i talem se bae truf ia bae i stap long eria blong Vanuatu kasem nekis wik.

Hemi talem se pipol i save lukim flood long sam eria blong kaontri from bae i plante kload.

Vanuatu i stap long saeklon sisen blong hem we i stat long Novemba kasem April.

 

 

 

 

(Visited 520 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in