Luganville canoe league blong ol pikinini

Luganville Canoe League i eim blong tijim ol skul pikinini long canoe olsem wan sport mo kalja aktiviti.

Jacques Tronquet, Events Coordinator blong Luganvillle Canoe Activiti, i talem se league ia hemi wan wan cultural mo sports activiti mo naoia intrest i stap blong tijim olketa school pikinini.

Hemi talem se eim blong committee hemi blong organaesem wan champions league blong olgeta pikinini long evri Friday aftanun.

“Ol skul pikinini i save tren eni taem long wik from yu nosave kompete sapos yu no tren,” Mr Tronquet.

“Hemi gud blong trein blong save kat moa skil mo save long hao blong yusum wan canoe long solwota.

“Ol tija blong ol skul pikinini i mas mekem sua se oli tekem ol studen blong olgeta i kam tren.

“Yumi kat faev dei long wik blong trein kasem Saturday.

“Mo long evri Friday, yumi kat kem.”

Wan tija long Santo East Skul, Ms Morsen, i talem se hemi laikem tintink blong canoe sport ia from hemi difren long ol ball mo trak event.

“Mi glad tumas long niufala sports aktiviti ia we Mr Tronquet, i kam ap wetem from canoe save i nokat long curriculum blong skul, “Ms Morsen i talem.

“Mo hemia hemi wan niu tijing we bae oli skul pikinini i ko tru long hem blong save hao blong sail mo paddle long solwota long wan yang age.

“Wei ia ol pikinini i kat interes blong spendem taem tugeta.”

Trainer blong Canoe lesson ia we hemi wan longtaem jampion, Radolph Maltock, i talem se ol parents bae oli expektem ol pikinini blong olgeta blong stap fit.

Hemi talem se hemia from bae oli ko tru long basic mo ko long advans trening.

“Mi advasem ol parents blong mas mekem sua se ol pikinini blong olgeta i mas kakae gud mo rest bifo hemi kam long trening,” Mr Maltock i talem.

“Mi luk fowod blong trenem ol skul pikinini from benefit blong kipim kastom mo kalja blong yumi.”

(Visited 101 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in