Malampa i askem kavman blong help

Malampa Provincial Kavman kounsel i askem Kavman blong help long saed blong rod mo airpot long Malekula.

President blong Malampa Provins, Norbert Nguyen Nimban i kivim petisen ia long Praem Minista, Bob Loughman taem hemi visitim aelan blong Malekula long wik ia.

Hemi talem se, “Petisen ia hemi blong namba tri phase blong kolta rod blong Malekula, Norsup airport, mo praes blong kopra.”

“Malampa Provins i bin sekurem wan bikfala pis graon blong wok long key polisi blong kavman long prodaktiv sekta,” Mr Nimban i talem.

Praem Minister Loughman i talem se long las 40 yia, kaontri i bin stap fokas long tourism, mbe tete kavman i wantem putum moa long prodaktiv sekta.

Hemi talem tankiu long Malampa provins blong kivim sapot i ko long kavman from ol prioriti polisi blong hem long agriculture.

“Prodaktiviti i depen long akses blong servis olsem pawa saplai,” Prime Minister Loughman i talem.

“Long saed blong extensen blong kolta rod long Malekula, hemi wan disisen we kavman i mas wok long hem bifo nekis yia.

“Airport blong Norsup i stap long level blong developmen, mo kavman i wantem blong ol pipol blong Malekula i mas stretem ol isu blong graon mo bae kavman i nidim advice blong Malampa provins blong wok fowod.”

Hed blong Kavman i talem se, airport hemi wan pablik fasiliti we i servem jenerol interest, mo ol isu blong ol land owna oli mas stretem long stret taem, mbe developmen i mas ko hed.

Prime Minister Loughman i talem tu se, Minister blong Infrastructure mo Public Utilities bae i wok long project blong Norsup Airport.

(Visited 49 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in