Malampa Polis i askem komuniti asisten

Malampa Polis Commander i askem asisten blong ol komuniti long festiv sisen .

David Bongranlie, Commander Malampa, i talem long VBTC Nius tete aftanun, se ol komuniti lida blong Ambrym, Paama mo Malekula i mas toktok gud long ol pipol blong olgeta blong i kat pis long festiv sisen ia.

Mr Bongranlie i talem se polis bae i mekem eni arest sapos pipol i brekem loa.

Hemi talem se espeseli nao aelan blong Malekula we i kat plante pipol from oli kambak long Santo mo Vila blong spel long aelan.

Mr Bongranlie i talem se i no Krismas yet mbe i kat tri aksiden vinis i no longtaem from drink mo draev.

“Mi kol long ol komuniti lida blong oli fil risponsibol blong toktok long ol yangfala blong olgeta,”Mr Bongranlie i talem.

“Evri taem Polis nomo i mekem wok ia mbe naoia yumi ko raon long ol komuniti blong talem se oli helpem Polis blong katem daon ol crime ia. Polis i nosave stap long evri ples blong provaedem sekuriti mo hemi nidim sapot.

“Long taem naoia, yumi stap ko from niufala yia mo plante man i hapi. Mi askem ol draeva we oli stap draev long ol rod blong Malekula blong tinkbaot se oli stap mekem wan pablik seves long rod mo oli risponsibol long laef blong olgeta pasenja mo olgeta wan.”

Malampa Pablik Health Manager, Salome Kenneth, i talem se i bin kat plante victim blong rod aksiden long yia ia long Malekula we oli ded from drink mo draev.

Hemi askem ol pipol blong tekem kea from Norsup Hospitol i nokat enaf fasiliti blong tritim ol serious aksiden olsem.

Mrs Kenneth i askem pipol blong lukaotem gud olgeta.

Mr Bongranlie i talem se naoia hemi stap long Lakatoro mo i kat plante pipol we oli stap mekem shopping blong olgeta.

(Visited 551 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in