Mekem yus long risos-Yut

Ol yut i mek mas mekem yus long olgeta risos we Kavman hemi spendem bigfala mani long hem.

Minista blong Finance mo Economic Management, John Salong i talem toktok ia long VBTC Stret Tok program long wik ia.

Minista Salong i talem se i kat bigfala amaon blong olgeta mani we Kavman i putum i ko daon finis blong helpem olgeta yut.

“Ol man oli no andastanem gud ol budget prioriti blong kavman, taem oli luk se no Ministry blong Yut mo Sports hemi smol mbe i no tru, bae yu luk ol yangfala long fulap ministri blong kavman, so taem yu tokbaot fisheries, agriculture hemi blong ol yangfala, olgeta nao oli fiuja blong yumi. Afta wantaem mi askem Minista blong Youth & Sports se yu traem talem long mi se ol jif oli ownem wan bigfala aset olsem Korman Stadium?  No blong olgeta hemi smol wan ia nomo we i bon antap ia. Hemi worth araon VT120 million mbe blong ol yangfala long Malapoa College hemi VT2 Billion mo blong Korman Stadium hemi araon VT2 billion mo hemia long Freshwota stadium hemi araon VT3 billion so ol yangfala oli ownem plante aset so oli mas fitim in ol program blong impruvum olgeta wan blong kat wan bright fuija,” Minista Salong i talem.

Minista Salong i talem wan pikinini i kamaot long wan home mo hemi tijing i stat long home.

“Evri parents oli kat wok anda long constitution (mama loa) blong lanem mo trenem ol pikinini blong olgeta. So sapos yumi talem se pikinini ia hemi blong kavman mbe hemi blong wan papa mo mama ia, so ol isu blong ol yut ia yumi mas lukluk gud long hao yumi brigim ap ol pikinini, educatem olgeta long hao oli save kat rispek,

“So ol problem we i stap hapen long ol street hemi no ol bigfala problem so long yestete(Tuesday) mi luk Polis i mekem bigfala wok blong ko raon long street blong mekem i klia se Vanuatu i wan nice kaontri se i kat wan smol grup blong pipol nomo long town we oli mekem noise mbe i no long ful kaontri.

Hemi pointem aot tu se i mas kat jens long mentaliti blong pipol se i no evri isu bai kavman hemi save solvem.

Mo ol pipol i mas kerup mo jenisim tingting long hao oli wok blong adresem isu blong olgeta yut.

 

 

(Visited 510 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in