Moa ded bodi long Port Vila cemetry

Port Vila Cemetery i talem se oli stap berem moa long 20 ded bodi long cemetery ia long evri manis.

Acting Foreman blong Port Vila cemetry, Charles Naut, i talem se long manis september nomo oli berem 28 pipol.

Hemi talem se namba ia i sud wakem ap ol otoriti blong wok long niu cemetry kwiktaem.

Long wan dei olsem ol grave digger i stap berem tu kasem tri man long graveyard blong Port Vila.

Mr  Naut i talem se naoia oli stap yusum bak ol grave blong longtaem.

Hemi talem se long hem hemi nogud.

“Taem yumi berem wan ded man, Pastor i blessem grave blong hem mo hemi slip i stap kasem taem Jesus i kambak,”Mr Naut i talem.

“Mi luk yumi nomo rispektem from i nomo kat choice.”

Niufala cemetry we Port Vila Municipal council i plan long hem i sud stap long Eratap, Efate mbe ol lokol i no akri from hemi doawei blong vilij.

Graon ia hemi 14 hekta mo hemi wan agrikalja lis.

Naoia Town Clerk blong Port Vila Municipal Council, Peter Sakita, i talem se oli stap wok wetem lessee blong lukluk long wan moa graon long Eratap we hemi 20 hekta.

Mr Sakita i talem se proses blong ol pepa wok long graon ia bae i tekem taem.

Mo naoia ol wokman long Port Vila Cemetry i stap digim ap ol olfala grave blong 1960-1970’s blong berem ol ded man from isu blong spes.

Mr Naut i talem se sapos kavman i save help blong pem flaet fare blong ol pipol we oli ded mbe oli no blong Efate blong shot period ia wael oli stap kliarem niu cemetry bae hemi gud.

Graon long Eratap hemi VT29 million mo kavman i pem VT26 million vinis.

Kavman i pem wan nara VT20 million blong niufala cemetry site long Eratap long wik ia.

Naoia i kat VT3.4 million nomo i stap blong kompletem bifo en blong 2021.

Port Vila Municipal Council i bin talem se graveyard ia bae i klos long May 2020 mbe sins long taem ia i nokat wan aksen i hapen.

 

 

 

(Visited 456 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in