Moa health tritmen blong Tanna rod aksiden victim

Victim blong rod aksiden long Tanna tete i stap kam long Vila naoia blong tekem health tritmen folem bigfala kil long bodi blong hem.

Tafea Polis Traffic Ofisa, Sergeant Peter Tau, i talem long VBTC Nius tete aftanun ia, se se kondisen blong hem i serious tumas mo wan jata flaet i ko from hem.

Sergeant Tau i talem se man ia i bin admit long Lenakel hospitol mbe ol dokta long Tanna i rikwestem asistens from hemi kasem ol bigfala kil long bodi blong hem.

“Investikesen blong aksiden i stap ko mo i likeli blong hu eva we i involv bae i ko long remand,” Sergeant Tau i talemaot.

VBTC Nius i kasem toksave se rod aksiden ia i hapen long midol dei tete, taem wan camiong i load long sanbij mo hemi ron kwik blong ko dropem long wan nara eria mo taem hemi kasem eria blong Konamas mbe i kat wan bus tu i turn long raet saed blong krosem camiong ia, draeva blong camiong i bin sek tumas. I kat tu man i stap stanap long tu mita 20 outsaed long rod.

“Long taem ia nao, tufala man ia i sek long aksiden ia, nara fren i laki tumas blong ronwe mbe nara wan hemi traem muv mbe i leit,”Sergeant Tau i talem.

“Camiong ia i bin karem hem mo trakem hem 10 mita mbe from i load long sanbij, hemi hevi, i tekem hem mo leko hem blong nara six mita mo hemi bangem wan nara doa blong haos.

“I mekem se man ia i kasem sam bigfala kil we i serious tumas mo hemi admit long Lenakel hospital. Mifala i ko visitim hem, kondisen blong hem i no stable mo ol dokta i rikwestem wan emergency flaet.”

Sergeant Tau i talem se festiv sisen ia, ol man i ras tumas long shopping mo ol trak i ras tu blong mekem bisnis blong winim vatu.

Hemi talem se mbe pipol i mas tinkbaot se laef ia hemi impoten espeseli ol draeva i mas alert.

“Mifala i saspek se camiong ia i kat problem blong brek,” Sergeant Tau i talem.

“Mo i gud ol owna blong ol trak i fixim ol pat blong trak bifo seves long pablik rod. Oli no stap haet long taem blong operation. Yumi no ko long Krismas mo Niu yia selebresen yet mo i gud ol draeva i tekem aksiden ia olsem wn exampol blong taem oli ron long rod oli keaful.

“Awenes tu i ko long ol man we oli stap wokbaot long ol saed blong rod, taem yu wokbaot yu no tink se yu stap long haos blong yu, keaful long ol drongman o ol draeva we oli ron long ol trak we brek i nogud from oli save krosem yu enitaem.”

Sergeant Tau i talem se plante awenes blong Traffic i ko aot mbe yet plante man i stap tekem olsem nating.

Hemi talem se naoia long Tanna eni man we i kosem aksiden, Polis i arestem mo sarem long namba six.

“I kat fulap aksiden vinis we i stap hapen long Tanna mo sam kes i ko kasem long kot,” Sergeant Tau i talem.

“Long Tanna plante draeva oli wantem draevem trak taem oli drong. Mi stap apil blong oli stop from faen hemi VT 50,000. Mo taem u drong mo aksiden long rod kes blong hem bae i kasem kot.

“I kat faev draeva vinis we oli bin faen.”

Long wik ia, Vanuatu Polis Force i patna wetem Vanuatu Broadcasting mo Television Corporation blong enkarejem pipol blong selebretem festiv season ia wetem famili.

Polis i kontinu blong kol long no drink mo draev taem ol draeva i stap seves long ol pablik rod wetem ol pasenja.

 

 

 

(Visited 1053 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in