Moa ren bae i kam

Vanuatu i sud expektem moa ren bitim nomol long nekis tri manis.

Vanuatu Weta Ofis i ripotem ol klaemet model i soem se 50 per cen janis blong sesen blong wetwet(La Nina) i fom mo bae i kat moa ren long manis October, November mo December.

Manager blong Climate Service anda long Vanuatu Meteorology mo Geo-Hazards Division, Allan Rarai, i talem se hemia i minim se eni smol ren bae i top ap we i minim se bae i bitim nomol renfall.

Hemi talem se weta ofis i stap putum aot infomesen ia blong wonem pipol blong pripea from ol flood mo landslide.

Mr Rarai i talem se long las yia 2020, long taem blong wetwet season i bin kat ol flood mo lanslide we sam pipol i mas muv aot long ol riva we oli liv kolosap long hem.

Long outlook blong wetwet sesen long 2020, manis July nao i bin kat plante ren mo i kosem flood mo landslide.

Hemi talem se long taem blong wet sesen; eria blong longfala period blong ren, ol pipol i mas sefem wota blong sapotem olgeta long taem blong dry sesen.

Vanuatu i bin experiencem smol ren kasem moa ren long August 2021.

Vanuatu Meteo Ofis i talem se May kasem October hemi dry sesen mo Novemba kasem April hemi wet mo saeklon season.

Vanuatu Meteorology and Geo-hazard Department bae i isuem nekis advisory long even blong wetwet sesen ia sapos i kat eni inkris o i ko daon. Long meintaem evri komuniti i advaes blong tekem aksen blong pripea, kolem ol otoriti blong askem infomesen mo stap apdeit long ol infomesen we weta ofis i stap putum aot.

 

 

 

(Visited 154 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in