Moa woman i mas ko insaed-Palemen

Fiji Deputy Speaker blong Palemen mo Memba blong Palemen, Lenora Qereqeretabua i kol strong blong i kat moa opotuniti blong ol woman Vanuatu i ko long Palemen.

Lenora hemi wellknown long Vanuatu olsem host blong regional TV show ‘Pacific Way’ mo hemi talem long wan interview wetem VBTC se ol man oli no mas luk ol woman olsem competition mbe ol helper.

Hemi pointem aot se i impoten tumas blong putum woman long Palemen long wan special interview wetem VBTC.

“Hemia hemi wan documentary we wan Australian Media Organisation mo ol host i mekem fani se hemia i hapen taem wan tim blong ol man i designem wan hom afta long wan hurricane, i nogat wan kitchen, mbe sapos yumi kat moa woman long tim bae oli talem se long wan kitchen bae i kat wan back doa, yu nid blong kat wan ples blong wash basin mo wan nara doa so hemi lukluk long evridei laef blong yumi wetem ol difren set blong eye. So hemi impoten blong kat moa woman long Palemen from legislature i afektem evriwan long kaontri, long taem yu born mo yu ded o bifo yu bon hemi ples we ol loa i form mo pas,” Mrs Qereqeretabua i talem.

Hemi pointem aot se Vanuatu i kat National plan blem finis we i tokbaut women i ko long Palemen mbe pipol i mas jensem fasin blong olgeta.

“National plan blong Vanuatu o 2030 plan i kat plante tuff polisi, yufala i ko foret taem i kam long woman long politics mo hemia i jes blong muv i ko nomo long ol fasin blong yumi blong putum moa woman long Palemen. Mi wantem congratulatem Honoroble Julia King long hem ia. Olgeta we oli stap long leadership i no mas lukluk ol woman olsem competition,” Mrs Qereqeretabua i talem.

“Yumi evriwan ia i kamaot long image blong God, mo yumi create blong kam ol helper, mo hemia i no min se blong mekem laplap. Hemia i minim long mi se yumi wok tugeta olsem ol patna blong developem Vanuatu mo Fiji.

Memba blong Palemen Lenora hemi talem se ol man oli no mas luk ol woman olsem competition blong olgeta.

 

 

(Visited 192 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in