Negotiation blong Vanuatu i pat long New Zealand-Australia travel ‘bubble’

Kavman blong Vanuatu i stap toktok vinis blong pat long travel ‘bubble’ blong Kavman blong New Zealand mo Australia.

Travel Bubble hemi idea blong openem ol boda long ol kaontri we risk blong COVID-19 hemi low blong alawem ol pipol blong kaontri ia blong save travel i ko kam long ol kaontri ia.

Hed blong Kavman Bob Loughman i talem se i gat negosiasen vinis wetem New Zealand blong pat long Travel bubble ia.

New Zealand mo Australia tufala i bin tokbaot festaem benefit blong bubble we i blong helpem  daon fol blong ekonomi blong olgeta.

Praem Minista i talem se wetem ol negosiesen we i stap ko hed naoia, hemi assurem New Zealand se Vanuatu hemi no registarem any kes blong COVID-19, mo hemi gud blong pat long bubble ia.

Hemi talem se arenjmen ia bae hemi kam long level blong bilateral besis.

Folem ol toktok we i stap ko hed between tufala kaontri ia, bubble ia bae i hapen nomo sipos Vanuatu Kavman i akri long hem.

(Visited 2317 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in