Niu dipatmen blong planem developmen

Minista blong Internal Affairs i talem se infrastructure developmen i impoten long taem blong COVID.

Honoroble Ismael Kalsakau i talem toktok ia taem kavman i openem wan moa niu dipatmen anda long Ministry blong Internal Affairs long wik ia blong lukluk moa long developmen long Vanuatu.

Niufala dipatmen ia oli kolem Urban Affairs mo Planning.

Minista Kalsakau i talem se long jalenj taem blong COVID-19 naoia, ol town mo siti i impoten pat blong divelopmen diskasen from ol seves we hemi provaedem long olgeta pipol.

Hemi talem se plan blong ol niu eria long town, manejmen blong ol exist mo futja house diman hemi sam long ol impoten isu we kavman i mas lukluk long hem from hemi prioriti.

“Niu dipatmen ia i kam blong fokas moa blong sapotem ol municipal council long ol developmen long eria blong town mo tu rural eria,” Minista Kalsakau i talem.

“Mbe impoten pat nao hemi blong planem ol futja eria long ol town.

“Dipatmen ia bae i developem ol polisi mo kivim sapot long tufala town blong yumi, Port Vila mo Luganville mo ol aelan tu tru aot long kaontri.

“Hemia i wan mileston ajivmen mo mi askem private sekta wetem ol developmen patna blong wok wetem kavman blong faenem ol isu we i stap afektem ol eria long town tete mo yumi wok blong adresem.”

Mbe Chairman blong Public Service Commission, Simil Johnson, i askem strong ol staff blong niufala dipatmen ia blong mas fulfilm wok blong hem.

Hemi talem se niu ofis ia hemi set ap from wan pepes, mo pepes blong hem i blong lukluk long evri planning long infrastructure developmen stat long Torres kasem Aneityum.

“I no blong lukluk long developmen long Santo, Malekula, Efate mo Tanna nomo,” Mr Johnson i talem.

“Ministry blong Internal Affairs hemi wan ministry we eye blong ol pipol i stap long hem oltaem from hemi provaedem ol seves blong kavman.

“Dipatmen ia i mas step ap mo rolem aot gud decentralisation polisi blong kavman blong tekem seves blong kavman i ko kasem doa step blong ol pipol long ol rimot eria raon long kaontri tu.”

Dipatmen blong Urban Affairs mo Planning i setap wetem tri permanent staff anda long acting role blong Principal foreshore ofisa, Senior urban planning ofisa mo Urban planning ofisa.

 

(Visited 104 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in