Niu kavman blong focus long politicol refom

Politikol rifom hemi stap long top blong ol plan blong niufala kavman blong lukluk long hem.

Niufala Prime Minista, Alatoi Ishmael Kalsakau hemi anaosen hemia olsem one long ol priority plan blong hem i no long taem i pas.

Hemi talem se politicol reform hemi ‘paramount’ mo stap olsem one long ol fes wok blong olgeta.

Mo i kat wan draf loa i stap finis we bai oli lukluk long hem next year long fes parliamen sitting.

“Sins indipendens kasem tete ekonomi blong Vanuatu hemi impakt nogud from politikol instabiliti, yumi witnesem tumas muvmen blong ol membas blong parliamen long wan politikol parti i go long narawan mo kriasen blong plante politikol parti,” Mr Kalsakau i talem.

“Wael konstitusen hemi kivim se fridom hemi mas stap oltaem, be refom ia hemi blong mentenem order mo integriti inside long politicol sistem blong yumi blong gud blong pipol blong yumi.

“Bambae i mas kat legistlativ intavensen blong ensua se politokol integriti hemi stap inples blong gaedem ol lida blong how oli wokbaut blong stap wan ples blong lidim nation blong yumi.”

Politikol refom hemi bin wan tingting we Honorobol Ralph Regenvanu, niu minita blong climet jenj, hemi bin traem karem i go fowod long palamen blong oli pasem long eleven legistlaja long 2019, be hemi no bin kasem supot blong ol memba long taem ia. Refom we hemi bin lidim i includum wan new law we hemi bill blong ol politicol parti regulesen akt.

Naoia we i stap Praem Minista Ishmael Kalsakau hemi asurum se bai kavman blong hem i karem ful supot blong mekem sua se bai i mas kat refom.

Hemi bin anaunsem tingting blong refom ia wetem ol nara maeja plan blong hem afta we hemi apoentem ol niufala minista blong hem long las wik Fraede.

Ol nara prioriti blong kavman we hemi kam blong anaonsem i kat lukluk long publik sekta refom long saet blong rekrutmen mo stopem nepotism.

Nara wan hemi long saet blong ristrukjarem Air Vanuatu blong karem aut ol politikol interference, wei gavman ia i bilif se politik i putum organisesen i stap long ‘mess’ tete. Hed blong gavman Ishmael Kalsakau i talem se bai oli lukluk serias long isu ia mo mekem sua se i kat ol nesesari investigesen i tekem ples.

Hemi anaunsem se bai oli mekem sua se Civil Aviation lejislesen mo Aviation Security lejislesen i amend blong complae wetem intanasenl standed.

Bai oli lukluk long citisensip program mo wok closup wetem European Union long ol rekomendesen blong hem.

Gavman ia bai hemi lukluk series long helt akses long cauntri mo Praem Minista hemi talem se oli wantem mekem sua se Vila Central hospital bai hemi kasem standed blong helt kea blong ovasi.

Bai oli lukluk tu blong every woka oli kat akses long medical insurens tru long inkris blong VNPF contripusen. Mo bai oli mekem sua se ol helt sevis provaeda olsem Pro-Rescue or Helper One ship oli save kat akses long wan grant blong helpem olgeta.

Ol nara plan hemi inkludum inkris blong minimum waij, gavman supot i go long ol wokas union, compensasen i go long ol lan ona folem gavman land akwasisen act, estaplismen blong foren polisi, protektem kalja mo Christian valyu, fri edukesen polisi, publik praevet patnasip blong ensurum economik rekavary.

Niu kavman ia hemi no rifilim ol ditel blong ol plans ia be oli confem se i bin kat ol gudfala diskasen we i bin go hed long kamp blong putum up ol plan ia blong oli ajifim.

Stret afta long apoenmen blong ol new minista, Honorobol Ishmael Kalsakau, hemi anaunsem se oli kat tri wik nomo blong oli mas kam up wetem ol plans blong olgeta we bai oli work long hem long ol manis we i stap kam folem ol key priority areas ia.

Ol Niufala minita i kat  Deputi Praem Minista mo Minista blong Lands, Sato Kilman Liftuvanu, mo Minista blong Klaemet Jenj hemi Ralph Regenvanu.

Honorobol Jotham Napat i kam niu minista blong Foren Afeas, Honorobol Bruno Leingkone hemi Minista blong Edukesen, Minista blong Agrikalja hemi Nako Natuman.

Minista blong Faenans hemi Honorobol John Salong Damassing, Christopher Emelee hemi lukaotem Internal Affairs, Minista blong Helt hemi Tchamako Rick Mahe, Minista blong Jastis hemi John Still Tari mo Minista blong Pablik Infrastrakja hemi Marcelino Barthelemy.

Honorobol MP blong Luganville Matai Seremaiah hemi injaj long Ministri blong Trade, Indastri mo Turisim mo Tomker Netvunei blong Tafea Outer Islands i lukaotem Ministri blong Yut mo Spot divelopmen.

(Visited 553 times, 1 visits today)

About The Author