Niu stamp blong citizenship program

Wan ministerial oda blong passport stamp i saen long wik ia blong protektem intergriti blong Vanuatu passport.

Ministerial oda ia Minista blong Internal Affairs, Honoroble Ishmael Kalsakau, i saenem long Port Vila.

Minista Kalsakau i talem se step we Vanuatu Kavman i tekem ia i pat long ol impruvmen long citizenship program we i stap mekem bigfala mani blong kaontri.

Hemi talem se hemia blong meintenem intergriti blong Vanuatu tu.

Long wan nius storian ia long social media i no longtaem, i talem se European Union mo United Kingdom i tekem disisen vinis blong kanselem Vanuatu long visa waiver from i nokat gudfala screening we i mekem se Vanuatu i save stap long blacklist blong European Union mo United Kingdom.

Storian ia i talem se olgeta ofisiol blong European Union mo United Kingdom i talem se Vanuatu bae i save stap long blacklist tu blong enterem wan kaontri blong olgeta from i save kat ol alegol aktiviti we i tekem ples.

Minista Kalsakau i talem se disisen blong Vanuatu i yusum spesel stamp ia hemi blong stopem European Union i black listim Vanuatu.

“Immigration Ofis blong Vanuatu bambae i yusum wan spesel stamp blong silim passport blong ol pipol we oli aplae from sitisensip prokram blong Vanuatu,” Minista Kalsakau.

“Kavman i holem wan miting wetem European Union tu wik i pas mo hemi setem wan criteria dedlaen blong Vanuatu i mitim.

“Mo hemia nao Vanuatu i kat wan passport stamp we i minim se taem yu karem wan passport anda long citizenship program bae yu save rilae mo trastem from kat wan strong securiti system i stap.

“Oda ia i blong soem long ol nara kaontri tu se oli mas trastem citizenship program blong Vanuatu.”

Minista Kalsakau i asurem ol pipol se passport stamp ia i sud sortem aot ol isu blong citizenship program.

Floyd Mera, Head blong Financial Intelligence Unit, i bin talem long VBTC Nius se olgeta nao i stap mekem screening ia mo hemi wan tuff wan lelbet.

VBTC Nius i andastanem se Act blong Financing Service Commission, las kavman i bin mekem sam jenis long hem blong givim moa pawa long ofis blong Financial Intelligence Unit blong mekem screening mo investikesen long hu ol pipol stret pipol blong save tekem paspot blong Vanuatu.

“Mifala i awea long nius ia mo bae mi mas talem se netwok system we mifala i stap yusum naoia hemi mo efectiv mo loa i protektem blong karemaot ol investikesen,” hemi talem.

Ol fes aplikesen blong paspot anda long Vanuatu Development Support Program we i redi finis bae oli kivimaot samtaem next wik.

Long olgeta we oli karem wan passport blong Vanuatu finis mbe oli nogat spesel stamp ia oli mas aplae bakeken.

(Visited 301 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in