Ol nius

Kavman i plan blong pem COVID-19 medisin

Kavman i stap diskas long wik ia long hao Vanuatu […]

Kavman i talem tankiu long wok blong health

Hed blong Kavman i talem se Vanuatu i kat wan […]

Konsen se i no kat respek long uniti wik

Head blong State i tok strong akensem fasen blong nokat […]

Futbol klab i sori long lus blong leit Tupuji pleia

Head Coj blong Tupuji Imere Football Club i talem aot […]

Taskfos i dil wetem man we i ronwe long kwarentin

Spokespersen blong COVID-19 i talem se man we i bin […]

Nasonal weta: Tuesdei 01 Disemba

Klaodi kondisen wetem janis blong smol ren ova long not […]

Kavman i lukluk long tuna indastri

Vanuatu i wantem impruvum tuna fisheri divelopmen mo manejem plan […]

Wan niu lanline blong sapotem ol viktim blong domestic violence

Vanuatu Womens Center i kat wan niufala fri lanline blong […]

Ova VT 70 million i spend blong pem ol niu Kavman trak

Kavman i spendem VT 73 million blong trade- in ol […]

Investikesen i stap ko hed

Ofis blong Maritime Regulator i stap investiketem insiden blong ship […]

Hed blong State i askem ol pipol blong prea moa

Head blong State blong Vanuatu i kol blong pipol i […]

Ol seasonal wokman i mas stop aplae from proteksen visa

Commissioner blong Labour i kol long ol seasonal wokman blong […]

Loa blong adoptem wan pikinini

Vanuatu i plan blong kat loa blong save adoptem wan […]

Ol nurse i wantem moa paymen blong COVID-19

Ol frontline helt woka i dimandem Kavman blong lukluk long […]

Kol from sapot blong ol lokol wokman long kaontri

Sam wokman long praevet sekta i kol long Kavman blong […]

Jalenj long wok blong ol boda ofisa

Customs Department i talem se ol boda ofisa i no […]

Flaet blong ol seasonal wokman i ko Australia i pospon

Ofis blong Labour i talem se kes blong COVID-19 i […]

Ol seasonal wokman long Australia i no hapi

I kat fulap komplen mo wari long ol seasonal wokman […]

Travel restriksen i nomo kat long Efate

Council blong ol Minister i mekem disisen blong karemaot restriksen […]

Nasonal weta: Tuesdei 17 Novemba

Patli klaodi wetem gudfala weta ova long grup wetem janis […]

Seaside komuniti i no glad long isolation unit

Komuniti blong Seaside long Port Vila i askem Kavman blong […]

Pipol i no alao blong travel i kam mo aot long Efate

Travel restriction blong Efate aelan i efektiv stat long wik […]

Mani blong kontenem fes COVID-19 kes

Council blong ol Minista i aloketem wan amaon blong moa […]

Loa blong kasem fand long 47 yia i pas

Palamen i pasem bill blong Vanuatu National Provident Fund (Amendment) […]

Hed blong State i askem strong rul blong COVID-19

Hed blong State i kol blong pipol i kontinu blong […]

Ol repatriates blong pem kwarentin long namba tri repatriation

Spokespersen blong COVID-19 i talem se Kavman i plan blong […]

Opposition i konsen long muv blong Kavman long labour mobility

Lida blong Opposition i kol long Kavman blong faenem ol […]

Helt act bae i kivim pawa blong diklarem wan emejensi

Director blong Public Health i talem se jenis long bill […]

Moa seasonal wokman blong ko wok long Australia

Department blong Labour i talem se tri jata flaet blong […]

Waterwaste komiti i kol blong stopem polusen

Waterwaste taskfos komiti i talem se Vila Central hospital i […]

Kavman i luksave seves blong Ifira

Head blong State i awodem ova 80 pipol blong Ifira […]

Kavman blong Australia i sapotem bilding blong labour

Kavman blong Australia i givim VT 65 million blong bildim […]

Kavman i kleim se infomesen blong pablik akaons i no tru

Kavman i talem se infomesen we Public Accounts Committee i […]

Wok long niu graveyard i mas hapen kwik taem

Port Vila Cemetery i talem se i posibol blong stopem […]

Kampen blong distroem briding site blong kokonat bitel

Department blong Biosecurity i statem mass sanitation kampen blong distroem […]

Nasonal weta: Wednesdei 28 Oktoba

Vanuatu bae hem i eksperiansem patli klaodi wetem klaodi kondisen […]

Kwesten ova long agent blong ol seasonal wokman

Wan foma seasonal woka agent i talem se Kavman i […]

Tu niu marine pilot

Vanuatu i gat naoia tu moa marine pilot. Acting Director […]

Seken repatriation i en long december

COVID-19 advisori komiti i talem se seken pat blong repatriation […]

Oda blong kokonat bitel long ol ship

Ofis blong Maritime Regulator i kasem wan oda long wik […]

Nidim moa spes blong salem produs

Wan fama i askem Kavman blong provaedem moa market eria […]

Dikris long trachoma disis

Ministri blong helt i rikodem wan dikris long sik blong […]

Dilei long wok blong freshwota sports stadium

COVID- 19 pandemic i dileiem wok blong Vanuatu Football Federation […]

Kavman i putum fokas long agriculture

Hed blong Kavman i talem se fokas blong hem naoia […]

Polisi blong impruvum kwaliti blong tija

Tija laesens mo registration polisi i launch blong helpem ol […]

East Malo i kwestenem namba tri push blong kakae

Shotej blong kakae hem i stil wan isiu long east […]

I kat nid blong moa awarenes long klamet jens

Department blong Climate change i plan blong mekem moa awarenes […]

Kol blong strict rul long travel from faea anis

Department blong Environment i kol long ol otoriti konsen blong […]

Domestik turisim campaign i leftemap sales

Vanuatu Tourism Office i talem se fes pat blong domestic […]

Public Service Commission i mekem niu muv

Public Service Commission i mekem disisen blong ol kavman ministri […]

Sik suka long eye i inkris long kaontri

Eye clinic long Vila Central Hospital i talem se ol […]

Save the Children i helpem komuniti blong Malo

Ol pipol long 11 komuniti long aelan blong Malo bae […]

Ol fama i mas pripea from saeklon sesen

Department blong Agriculture mo Rural Developmen i kolem ol fama […]

Komiti blong Ifira marine i mekem klin ap

Ifira Marine Management Committee i stap mekem wan bigfala kiln […]

Domestic turisim campaign i no helpem enaf ol turisim operator

Wan turisim operator long Santo i biliv se plan blong […]

Opposition i resem konsen long bisnis forum

Opposition i no hapi long pua atendens blong ol Kavman […]

Ol victim blong landslide long Maewo i stil wet long help

Ol pipol blong Maewo i kwestenem dilei long help afta […]

Ol pipol ova sea blong kam mekem sam impoten wok

Kavman bae i alaoem sam pipol ovasi blong kam in […]

Ship owna i wantem wan slipway long Vanuatu

Owna blong ship Tauraken i aksem Kavman blong bildim wan […]

Presiden i kol from respek long mama loa

Head blong State i askem ol lida blong mas respektem […]

Nasonal weta: Wednesdei 07 Oktoba

Patli klaodi wetem brif sawa ova long ol noten mo […]

Torba pipol blong wok tuketa wetem kavman

Minister blong Internal Affairs i kol long ol pipol blong […]

Kol blong ol banana bot i mas kat ol sefti tul

Port Vila City Council i kol long Vanuatu Maritime blong […]

US President Trump i aot long hospitol

President blong United States Donald Trump hem i livim hospital […]

Nasonal weta: Mandei 06 Oktoba

Patli klaodi wetem janis blong smol sawa ova long ol […]

Kol blong ol jif i givhan long ol pipol from COVID

Malvatumauri Council blong ol Jif i kolem ol jif raon […]

Vila Central Hospital i rikodem hae rate blong tinej preknensi

Vila Central Hospital hem i rikodem araon faev bebe we […]

Fri intanet lening website blong ol skul pikinini

Ministry blong Education mo Trening wetem Vodafone Vanuatu i sapotem […]

Kol blong ol evacuation senta i mas aksesebol long ol disable pipol

Vanuatu Society blong ol Pipol wetem Disability i call long […]

North West Santo i wantem flaet i kobak long Lajmoli

Pipol long North West Santo i kolem Kavman blong openem […]

Sola sistem blong daonem kost long VIT

Niu solar pawa sistem blong Vanuatu Institute blong Technology i […]

Radio Prokram blong helpem ol yangfala i faenem wok

Ol yangfala we i no kasem wok yet oli save […]

Consolteisen blong Juvenile bill i kohed

Vanuatu bai i kat i no longtaem loa blong ol […]

Smol namba blong pikinini i daonem risk blong cervical cancer

Vanuatu Family Health Association i talem se ol mama i […]

Kol blong ol woman i tekem cervical cancer test

Vanuatu Family Health Association i kol long ol jej lida, […]

Kraon seremoni blong niu kot haus blong Vanuatu

Niu konstraksen bilding blong Supreme Court i kost VT 1.2 […]

Kavman blong invest long prodaksen blong root crop

Ministry blong Agriculture bambae i spendem araon one hundred Million […]

Kawenu Primary skul i kat niu klasrum

Araon 80 skul pikinini bae i kat akses blong save […]

Kavman blong subsidizem copra praes

Praes blong copra bae i ko antap long VT 40,000 […]

Sik blong sugar i inkris long eria blong Point cross

Vanuatu Family Health Association i talem se Non-Communicabol Disis i […]

Opposition i kol from gudfala kodinesen blong kwarentin

Opposition i resem konsen se i nogat gudfala kodinesen mo […]

Pentecost flading i fosem sam famili blong muv aot long hom

Six haoshol long Southeast Pentecost i evacuate long hom blong […]

Ban long impot blong ol poltri prodak long Victoria

Department blong Biosecurity Vanuatu i banem impot blong ol fawl […]

Kavman i putum mani long agriculture

Council blong ol Minister  i apruvum VT 300 Million long […]

Rotavator machine blong sapotem ol fama

Ministry blong Agriculture i sapotem ol fama wetem rotavator machine […]

Ol pipol i no alao blong drink long ol kwarentin fasiliti

Ministry blong Health i wonem ol pipol we oli stap […]

Nasonal weta: Fraedei 11 September

Patli klaodi mo gudfala weta ova long Vanuatu grup wetem […]

Ol political party i mas stretem ol isu blong olketa

Hed blong Kavman i talem se ol isu blong ol […]

Sam high rank public servant i saspen

Public Service Commission i stap mekem investikesen long ol alekesen […]

Nasonal weta: Thursday 10 September

Vanuatu i ekspektem klaodi mo gudfala weta long tedei. Laet […]

Opposition i no klad long rikwes blong ol deputy speaker

Opposition i tok akensem rikwes blong inkris long salari blong […]

Tanna Nekowiar Ceremony i kik off

Tanna Cultural Center i talem se Nekowiar Ceremony we i […]

Parmod Archary i tekem bak posisen blong General Manager

Bod blong Vanuatu National Provident Fund i re-apointem Parmod Archary […]

Vanuatu bae i kat moa ren long olketa manis we i kam

Vanuatu Meterology mo Geo Hazards Department i talem se bai […]

Kavman i askem pipol blong pat long ol repatriation flaet

Kavman i askem ol sitisen mo ol residens we oli […]

Polis i arestem draeva we i kosem aksiden long Malekula

Polis long Lakatoro i konfemem se oli holem taet vinis […]

Nasonal weta: Mandei 07 September

Klaodi mo patli klaodi kondisen wetem laet sawa ova long […]

Tu man i ded folem rod aksiden long Malekula

Polis long Lakatoro i konfemem ded blong tu man Malekula […]

Leader blong kavman bisnis i risaen

Leader blong Kavman bisnis i risaen long posisen blong hem […]

Christmas in the park 2020 bae i stap long Saralana park

Vanuatu Broadcasting mo Television Corporation i anaonsem se anual even […]

Kavman i talem se mango projek bae i helpem Vanuatu

Minister blong Internal Affairs i talem se, mango pilot projek […]

Chines kampani blong bildim rod long Pentecost

Minister blong Infrastructure mo Public Utilities i talem se, projek […]

Foma PM i plead not guilty long bribery mo korapsen trial

Supreme Court long Port Vila bae hem i setemap wan […]

Kavman i nidim sapot blong adresem ol isu long internet

Computer Emergency Response Tim i talem se, Kavman i nidim […]

Kavman i plan from moa repatriation long September

Spokesperson blong National Advisory Committee blong COVID-19, i talem se, […]

Shefa i winim futbol championship league

Namba tri sco blong Tonli Kalotang long penalti box blong […]

Niu fuel station long Aneityum

Area Secretary blong Aneityum i talem se, Council blong ol […]

Nasonal weta: Mandei 31 August

Klaodi kondisen wetem smol sawa ova Noten mo pat blong […]

Kavman i kivim wan-handred million vatu blong census

Vanuatu Kavman i putum VT100 million i ko long Vanuatu […]

Moa long wan-handred wokman long kaontri i lusum wok

Labour Department i talem se so far hem i bin […]

Vanuatu Aquatics i ranem swimming camp

Vanuatu Aquatics Federation hem i bin ranem wan swimming camp […]

Nasonal weta: Fraedei 28 August

Klaodi wetem laet ren mo sawa ova long Saoten mo […]

Opposition i tok akensem unlawful politikol disisen

Opposition i talem se hem i gat bigfala konsen long […]

Ureparapara i nogat telekomunikesen sevis yet sins Independens

Ol pipol long Ureparapara Aelan long Torba Province i talem […]

Nasonal weta: Tosdei 27 August

Klaodi wetem laet ren mo sawa bae i foldaon ova […]

Diklaen long kokonat crab populesen

Namba blong kokonat crab long Vanuatu i kontinu blong ko […]

Visa blong Chiko Farm ona i kansel from alekesen blong tretening

Ona blong Chiko Poultry Farm, Ken Thode, i stap live […]

Kavman i brekem rikwaemen blong citizenship: Opposition

Opposition i talem se Kavman hem i stap brekem rikwaemen […]

Call blong ol Ni Vanuatu film meka blong entarem Namatan Festival

Long yia ia, unik item we bae i stap long […]

Nasonal weta: Wednesdei 26 August

Klaodi kondisen wetem smol sawa ova long Saoten mo pat […]

Air Vanuatu in-flight COVID protokol i apruv

Ministry blong Health i apruvum vinis ol in-flight COVID-19 protokol […]

Harold damej helt fasiliti ribuilding blong stat long nekis manis

Ministry blong Health i talem se bae hem i stat […]

Seken COVID ded long Fiji

Fiji hem i rikodem seken COVID-19 rilated ded blong hem. […]

Nasonal weta: Tuesdei 25 August

Klaodi wetem sawa blong ren bae hem i foldaon ova […]

Luganville Soccer City Stadium upgrade

Ol upgrade wok blong Luganville Soccer City Stadium bae i […]

Ol RSE wokman i save wok blong nara six manis

Labour Department i talem se olgeta Recognise Seasonal Employment wokman […]

Ol trena blong Vanuatu i benefit tru long profesonal atajmen wetem APTC

On-the-job training hem i valuabol blong bildim skil mo knolej […]

VNPF website blong jekem memba akaon online

Ol emploia mo emploie bae oli faenem i isi naoia […]

Wan scul long Tahiti i openem doa blong hem eventou COVID kes i inkris

Wan scul long Tahiti bae hem i open bakeken long […]

Nasonal weta: Mandei 24 August

Kalodi wetem smol sawa ova long Not mo pat blong […]

Pipol long Pentecost i faenem worm long Pearl tin fish

Ol pipol blong Pentecost i faenem worm insaed long ol […]

National census long November

National census blong Vanuatu long yia ia, bae i kolektem […]

Vanuatu i pus from debt swap

Director General blong Ministry blong Finance mo Economic Management, i […]

Air Vanuatu i wet blong mekem ol repatriation flaet

Air Vanuatu i wet blong kasem apruvul blong statem ol […]

Cervical cancer wan konsen blong ol health otoriti

Araon 15 woman everi yia oli kasem wan stej blong […]

Chiko farm i lukim diklaen long egg prodaksen

Wan bigfala saplaea blong egg blong faol long Vanuatu i […]

Ol seasonal wokman blong kobak long Australia i pripea

Labour Dipatmen i stap priperem gud olgeta seasonal wokman we […]

Malvatumauri i konsen long ol rabis post long fesbuk

Chief Executiv Ofisa blong Malvatumauri Council blong ol jif, i […]

Kavman i anaonsem pat tu blong repatriation

Kavman hem i anaonsem finis namba tu phase blong repatriation. […]

Kavman blong katem daon ol spend blong hem

Public Service Comisen hemi putum out wan press statement blong […]

Nasonal weta: Wednesdei 19 August

Patli klaodi mo wan gudfala weta ova long grup. Laet […]

Ol studen blong Vanuatu ova sea oli pat long repatriation

Director blong Foreign Affairs i talem se, Kavman i no […]

Nasonal weta: Tuesdei 18 August

Smol ren bae i foldaon ova long Torba Province mo […]

Polis i wantem ol ripot blong suicide

Polis i apil long pablik espeseli ol yangfala blong oli […]

Vanua’aku pati i kasem 49 yia

Politikol Pati we i lidim kavman blong Vanuatu i selebretem […]

Ol nurse i mas kat heart blong helpem man

Pikja blong wan nurse i givim hop long wan sik […]

Damej blong Harold i cosem kavman bigfala mani

Bild bak blong Saeklon Harold bae i kostem Kavman VT […]

Wan repatriation flaet long nekis wik

COVID-19 Advisory Team Committee i konfemem wan repatriation flaet long […]

Maritime i kolem off search blong man Erromango

Ofis blong Maritime Regulator i kolem off search blong wan […]

Ol pipol i mas sevem wota

Department blong Meteo i talem se, kolkol long naet mo […]

Kavman i wantem stret infomesen i kasem pablik

Kavman i talem se media mo ol user blong Fesbuk, […]

Wan Ni-Vanuatu seasonal wokman i ded

Wan wokman blong Vanuatu long Seasonal Workers Program long Australia, […]

Australia bae i helpem ol Ni-Vanuatu ova sea

Kavman blong Australia i talem se bae hemi pem cost […]

Ol developmen patna i mas wok blong helpem manples

Hed blong Kavman i talem se, ol developmen partna blong […]

Ni-Vanuatu Agro Industry Council blong sapotem prodak blong Vanuatu

Department blong Industry i stap wok blong promotem lokol prodak […]

Seasonal wokman i stap long serious kondisen

Department blong Labour i konfemem se, wan wokman blong Vanuatu […]

Seken repatriation flaet i dilei

COVID-19 Advisory Committee i talem se seken flaet blong repatriation […]

Acid ren i destroyem ol karen long Whitesands

Tafea Disaster Ofisa i talem se ashfall blong Yasur volcano […]

Wan grant mani blong sapotem Vanuatu from COVID-19

Kavman blong Vanuatu i saenem wan grant amaon blong VT […]

Moa pipol bae i lusum wok long ol taem i kam

Department blong Labour i talem se hemi kat consen from […]

Wan man Erromango i lus long solwota

Search i stap ko hed from wan man Erromango we […]

Arenj flaet blong tekem ded bodi blong leit High Commissioner

Director blong Department blong Foreign Affairs, i talem se wok […]

Wan Ni-Vanuatu seasonal wokman i ded

Wan Recognised Seasonal Employer woka blong Vanuatu i lusum laef […]

Nasonal weta: Fraedei 07 August

Patli klaodi mo gudfala weta ova long grup, mbe ren […]

Wan handred seventi Ni-Vanuatu blong wok long ol mango fam

Labour Department i talem se olgeta seasonal woka we bae […]

Melanesian bubble blong helpem ol Melanesian kaontri

Melanesian Spearhead Group Secretariat i stat diskasem tinktink blong Melanesian […]

Council blong Minister blong lukluk long disesen blong COVID-19 komiti

Council blong ol Minister bae i lukluk bak long disisen […]

Nasonal weta: Tosdei 06 August

Vanuatu bae i gat wan gudfala sani weta long tedei […]

Vanuatu blong expotem lokol kakae ovasi

Ministry blong Trade, Tourism mo Ni-Vanuatu Business i talem se […]

Vanuatu i mas trenem human risos blong hem

Wan foma Politician mo wan Founding Papa blong Vanuatu Independence […]

Ol smol bisnis i mas gat licence blong save kasem stimulus pakej

Ministry blong Finance mo Economic Management i advaesem ol smol […]

Nasonal weta: Wednesdei 05 August

Patli klaodi wetem gudfala weta ova long grup wetem janis […]

Polis long Malekula bae i dil wetem inciden long Saot Malekula

Polis long Lakatoro bae oli dil wetem inciden we i […]

Sam scul i no risivim Kavman scul grant yet

Ministry blong Education hem i stap apil i ko long […]

Foti yia Independens Annivesari wan sakses

Foti yia Independens selebresen we i bin hapen truaot long […]

Fiji i gat eight aktif kes blong COVID

Ministri blong Helt blong Fiji i talem se faev kes […]

Tu bisi eapot long New Zealand i pripea from travel babol

Tu long ol bisi eapot blong New Zealand oli stap […]

Nasonal weta: Tuesdei 04 August

Vanuatu bae hem i ekspektem patli klaodi mo gudfala weta […]

Kavman i mas luksave ol sportman

Kavman i mas luksave performens blong ol yangfala long sport. […]

Polis India Alpha Operesen i wan sakses

Vanuatu Police Force i bin faenemaot se plante long ol […]

Vanuatu blong graduate i ko long developing kaontri kategri

Vanuatu bae hemi graduate aot long least develop kaontri kategri […]

Nasonal weta: Mandei 03 August

Ol aelan long Not bae oli kasem smol ren long […]

Ol parents i mas kat taem wetem ol pikinini

Ol parents i mas spendem moa taem wetem ol pikinini […]

Moa Kavman revenui tan spending

Ministry blong Finance i talem se revenui blong Kavman i […]

Nasonal weta: Fraedei 31 Julae

Smol ren bambae hem i foldaon wetem janis blong tanda […]

Ol MP bae oli yusum niu Palamen standing oda long nekis sitting

Palamen i gat naoia wan niu standing oda afta long […]

Agrikalja blong risivim wan billion vatu taem bisnis i filim impak blong COVID-19.

Council blong ol Minister hem i bin apruvum yus blong […]

Konsen ova long Vanuatu ‘Tamtam Bubble’

Wan memba blong Opposition hem i bin reisem konsen ova […]

Tu lokol kampani blong bildim las pat blong freswota stadium

Hemi fes taem eva blong tu Ni-Vanuatu Construction kampani i […]

Nasonal weta: Wednesdei 29 Julae

Ol aelan long Not mo sam aelan long Sentrol Vanuatu […]

Vanuatu i mas holem taet gud kalja mo kastom

Kastom mo kalja i mekem Vanuatu i fri long colonial […]

Vanuatu blong kat wan niu court haos

Vanuatu bai i kat wan niu Supreme Court haus afta […]

Nasonal weta: Tuesdei 28 Julae

Ol aelan long Not mo pat blong ol Sentrol aelan […]

Papua New Guinea i lukim COVID komuniti transmisen

Papua New Guinea hem i stap lukim wan inkris long […]

Ol pipol i mas yusum graon

Vanuatu Kavman i talem se ol pipol i mas protektem […]

Wan niu prisen haos blong ol woman

Niufala Correctional centre blong ol woman long Port Vila i […]

Nasonal weta: Mandei 27 Julae

Klaodi kondisen ova long ol Not mo Sentrol aelan wetem […]

Vanuatu i selebratem 40th Indipendens Annivaseri

Pat long ol selebresen. INDEPENDENS ANIVESERI. Visitim website. https://independence.gov.vu/ (Visited […]

Biosecurity bae i jekem ol meat long ol stall

Department blong Biosecurity bae i mekem inspeksen long ol stall […]

Sale blong alcohol bae i ko hed long laved blong selebresen blong Independence

Sale blong alcohol bae i go hed nomo long selebresen […]

Qeremagde memorial stone blong makem Independence deit

Kavman i talem se i mas kat wan plaque o […]

Independence grandstand i redi from Independence selebresen

Kavman i spendem VT61 million blong extendem Independence Grandstand long […]

Flag blong Vanuatu i flai long Vet Tagde aelan

Nasonal Flag blong Vanuatu i flae blong festaem long wan […]

Nasonal weta: Tuesdei 21 Julae

Klaodi wetem janis blong smol sawa ova long ol aelan […]

Emae blong kat wan multi-purpose kot

Emae aelan bae i kat wan multi-purpose kot i no […]

Nasonal weta: Mandei 20 Julae

Smol ren i posibol ova long ol aelan long Not. […]

Ol pipol i mas tink hevi long independence selebresen

Wan founding papa blong Vanuatu independence i talem se ol […]

Ol kontributa blong nasonal identity i askem kompensasen

Kavman i save kompensatem ol pipol we oli bin kontribut […]

Kavman i enfosem pandemic plan blong hem

Vanuatu i enfosem pandemic prepareness plan blong hem folem spread […]

Malampa i askem kavman blong help

Malampa Provincial Kavman kounsel i askem Kavman blong help long […]

Nasonal weta: Tosdei 16 Julae

Patli klaodi kondisen ova long grup wetem janis blong brif […]

I nogat inaf spes long Port Vila Cemetery

Ol wok man blong Port Vila Cemetery i stap digim […]

Vanuatu i still wan COVID-19 fri nesen

World Health Organisation i glad long wok blong Kavman blong […]

Port Vila Municipal Council i katem oak tri folem damej

Port Vila Municipal Council i talem se oli katem daon […]

COVID-19 i afektem stadi blong ol studen long Fiji

Ol studen blong Vanuatu long Fiji i talem se rul […]

Nasonal weta: Tuesdei 14 Julae

Patli kalodi mo gudfala weta ova long Vanuatu grup tedei. […]

Biosecurity i faenem illegal sabstens long luggage blong SWP woka

Biosecurity Vanuatu i tekemaot sam plant mo weed insaed long […]

Reserve bank i sapotem trade mo bisnis sekta

Reserve bank blong Vanuatu i givim VT 5 million blong […]

Palamen i kat fo standing committee

Palamen i katem daon namba blong ol Standing Committee long […]

Stimulus package blong kavman i extend

Council blong ol Minister i extendem stimulus package blong Kavman […]

Ol pipol i mas planem moa kakae long graon

Hed blong Kavman i talem se ol pipol i mas […]

Nasonal weta: Mandei 13 Julae

Patli klaodi ova long grup wetem janis blong smol ren […]

Ol seasonal wokman blong kobak long hom aelan afta kwarentin

Kavman i stap plan blong putum bak ol seasonal wokman […]

Dilei long Santo kot kes blong Big Bay Bush inciden

Santo Magistrate Court hem i rilisim 16 suspek blong Big […]

Ol nasonal i talem tankiu long repatriation

Wan Ni-Vanuatu i talem se hemi glad blong kobak long […]

I no mas kat discrimination akensem ol repatriate

Kavman i talem se ol pipol i no mas discriminatem […]

Secretary General blong Penama i saspen

Public Service Commission hem i saspendem Secretary General blong Penama […]

I kat inaf vatu blong jenisim foren mani

Sam bank mo foreign exchange kampani i talem se i […]

Vanuatu Cargo sip blong aot long Vanuatu wota

Vanuatu Cargo sip i still stap yet long Mele Bay […]

Tafea i askem help long Kavman

Tafea i askem Kavman blong helpem ol pipol blong hem […]

Kavman bae i spend moa long coconut beetle

Vanuatu i no bin save priventem spred blong Coconut Rhinoceros […]

Kontribusen blong turism ova long 40 yia

Turism sekta hemi kontribute bigwan long Gross Domestic Product blong […]

Curent disasta i kivim hadtaem long ol mama mo pikinini

Saeklon Harold mo COVID-19 i bin afektem bigwan ol mama […]

Ol yut i kat wan polisi blong helpem olgeta

Vanuatu National Youth hemi niu polisi we Ministry blong Youth […]

Nasonal Weta: Tuesdei 07 Julae

Ol aelan long Not mo sam pat blong ol Sentrol […]

Kavman i sapotem ol smol mo medium bisnis

Kavman i rilisim long tedei VT 60,000 long wan wan […]

Warning blong Red Tide i stap yet

Dipatmen blong Fisheries i wonem ol pipol long sam pat […]

Nasonal Weta: Mandei 06 Julae

Ol aelan long Not mo pat blong sam aelan long […]

Kasem advaes long dokta bifo tekem meresin

Ol pipol i mas askem advaes oltaem long ol dokta […]

Economic rate i ko daon from COVID-19

International Monetary Fund i talem se economic growth rate raon […]

Polis i investiketem ol rapis toktok long sosol media

Ol pipol long sosol media i mas post o komen […]

Polis i no mas pat long violence

Ol Polis Ofisa i mas soem oda mo discipline oltaem. […]

Nasonal Weta: Fraedei 3 Julae

Sam aelan long Not bae oli kat klaodi kondisen long […]

Gudfala seves i mas ko long pipol

Ol Kavman dipatmen i mas kivim gudfala seves long ol […]

Plante interes long Indoor volleyball

Efate Super Cup i karem bigfala namba blong ol Indoor […]

Fotin Santo polis ofisa i saspen

Vanuatu Akting Polis Seves Komisina hem i saspendem 14 Vanuatu […]

Sam kostol eria long North Efate i kasem woning

Pipol long Mangaliliu kasem Lelepa Landing long North Efate i […]

Nid blong bildim kud rod long Tanna

Infrastructure Developmen hemi prioriti blong Kavman. Hed blong Kavman, Praem […]

Palamen bae i pasem loa blong vot i kompolseri

Kavman bae i putum loa blong everi pipol i mas […]

Niu ofis blong Vanuatu Electoral Commission

Kavman i luk save wok blong leit Jeaman blong Electoral […]

Ol anda 18 blong nomo ko long klab

Kavman i blokem ol pikinini anda 18 yia blong no […]

Plante i tekpat long Olympic Dei selebresen

Plante pikinini oli bin tekpat long Olympic Dei we hem […]

Nasonal Weta: Tuesdei 30 June

Ol aelan long Torba Provins bae oli gat wan klaodi […]

Torba i pripea from 40 aniversari blong Independence

Seven eria kaonsel blong Torba i stap pripea from Independence […]

court
Supreme Kot i dismisim eleksen petition

Supreme Kot hem i dismisim eleksen petition we Stephen Dorrick […]

Nasonal Weta: Mandei 29 June

Ol aelan long Not mo sam long Sentrol Vanuatu bae […]

Ol pipol i mas ripotem skin disis blong preventem spred

Wan kommuniti memba blong Worauloa, long Efate hemi raisem konsen […]

Santo woman i tokaot long allege polis brutaliti

Wan victim blong alleged polis brutaliti long Santo hem i […]

Ol jif blong Tanna i kol from stabiliti

Nikolatan Kaonsel blong ol Jif long Tanna i kol blong […]

Investikesen i ko hed long wan repatriate

Kavman Spokespersen blong COVID-19, Len Tarivonda, i konfemem se i […]

Faev million i spent long repatriation flaet

Kavman hem i spendem araon VT5.6 million long fes steij […]

Ol suspek blong Big Bay Bush i stap long rimand

Sanma Police Patrol long Luganville i askem pipol blong oli […]

Bigfala namba blong ol pipol i kam long fes repatriation

Ova 1500 Ni-Vanuatu oli kasem kaontri long fes phase blong […]

Kavman i spendem bigfala mani long kwarentin

Kavman i expek blong spendem ova VT 50 million long […]

Repatriation komplen i mas ko stret long authoriti

Sam Recognised Seasonal Employer (RSE) wokman i talem se ol […]

Plante seasonal wokman i stap wok yet ovasea

Wan bigfala namba blong ol Ni-Vanuatu seasonal wokman i stap […]

Wok blong extendem stej blong Independence park

Mani blong extensen blong stej long Independence Park hem i […]

Mani blong helpem ol lokol bisnis bae i kamaot nekis wik

Dipatmen blong Finance i talem se bai hemi rilisim paymen […]

Oposisen i kwestenem jenis long Polis Comisen apoinmen

Oposisen i kwestenem ol jenis long loa we i lukluk […]

Luggage long eapot i mas pas tru long customs

Ol authoriti we oli wok wetem ol repatriated travela i […]

Australia i sapotem Media blong Vanuatu

Kavman blong Australia i anaonsem VT 8 million blong help […]

Investigation long ares long Big Bay bush

Polis long Luganville i talem se i gat misunderstanding long […]

Oposisen i kwestem niu posisen long labour

Oposisen i talem se jenis long Trade Dispute Act bae […]

Tu billion blong rikavari

Vanuatu Palamen hem i pasem vinis VT 2 billion we […]

Port Vila City i gat niu flag mo coat of arm

Port Vila City Council hem i gat naoia wan niufala […]

New Zealand i lusum ol experiens seasonal wokman

New Zealand bae i fesem soteij blong ol experiens wokman […]

Archery i statem trening

Archery trening blong faenem ol niu pleia hem i kik […]

Wan minista blong kat six politikol advaesor

Kavman i pasem wan jenis long loa blong alowem wan […]

Vanuatu Football Federation i klad long Komet wokshop

Vanuatu Football Federation emi kontinu blong upskilim olgeta membas blong […]

Moa konsolteisen long ritaemen age – Napuat

Jenis long ritaemen age i sud gat moa konsolteisen long […]

Vanuatu Netbol i involvem ol man Sanma long spot ia

Vanuatu Netball i stap involvem ol pipol blong Sanma long […]

Vanuatu blong selebratem 40 yia independence anivesari

Vanuatu bae i selebratem 40 yia aniversari independence wetem pride, […]

Wan tausen RSE wokman bai oli kambak long kaontri

Araon 1000 seasonal wokman bae oli ripatriatem olgeta long New […]

Repatriation flaet blong Australia long Monday

Schedule blong repatriatem ol Vanuatu citizen long Australia hemi muv […]

Nsonal Weta: Tosdei 18 June

Vanuatu bae i gat wan klaodi kondisen mo janis blong […]

Oposisen i sikim kot from saspensen

Oposisen bae i sikim legal opinion long kot folem saspensen […]

Mane blong helpem ekonomi long disasta

Stimulus pakej hem i helpem ekonomi blong Vanuatu blong stap […]

Twenti-tu MP oli saspen long tu dei sitting

Olgeta MP ia bae oli no attendem sitting long tedei mo tumoro.

New Zealand i rikodem tu niu COVID-19 kes

Oli rikodem tufala niu kes ia afta we oli bin diklerem se New Zealand hem i nomo gat eni niu kes blong virus ia.

Intres blong nation i paramount – Presiden

Olketa Memba blong Palamen oli mas bildim ap nation blong […]

Para Athlete Enock i gat wan niufala jea blong plei

Elie Enock i risivim niufala jea ia long New Zealand High Commission.

Ifira Sharks i krabem BetBarter Cricket cup

Ifira Sharks i winim Betbarter Cricket cup ia wetem 33 runs

VT30 million blong bildim bak Luganville Town Hall

Vanuatu Kavman i kivim VT30 million ia blong bildim bak Lunganville Municipal Town Hall

Motion blong saspendem ol Oposisen MP

Kavman hem i bin putum wan motion blong suspendem everi […]

Gavman hemi taetem ap ol rul blong COVID kwarentin

COVID 19 advisory komiti hemi disaed blong mekem ol kwarentin […]

court
Supreme Kot i dismisim Stay Oda aplikeisen blong Salwai

Supreme Kot long Port Vila i dismisim long tedei moning […]

Niu incubator blong Penama Livestock

Ol poultri fama long Penama Provins bae oli kat kwik […]

Fo fisherman blong Vanuatu i stranded long Taiwan

Direkta blong Foreign Affairs, Yvon Basil i talem se fo fisherman ia i stap wok long ol bot blong Taiwan.

Vanuatu Rugby League i statem bak trening

Vanuatu Rugby League i statem ol trening blong hem tete.

Luk save nid blong ol pikinini long disasta

Valium nid blong wan pikinini long taem blong disasta hemi mein toktok blong dei blong ol pikinini long yia ia.

Vanuatu i kasem presa blong tekem bak ol seasonal wokman

Kavman blong Vanuatu i kasem plante pressa long New Zealand from ol seasonal wokman blong kambak long Vanuatu.

Nasonal Weta: Monday 15 June

Vanuatu bae i ekspektem patli kalodi weta wetem janis blong […]

Namba fo COVID repatriation flaet long tedei

Namba fo repatriation flaet blong olgeta stranded citizen mo residen […]

Negotiation blong Vanuatu i pat long New Zealand-Australia travel ‘bubble’

Kavman blong Vanuatu i stap toktok vinis blong pat long […]

Online scam i kam antap bigwan

Vanuatu Polis Fos i talem se hemi risivim finis fulap […]

Ol fes repatriate travela i aot long kwarentin

Ministri blong Helth i rilisim ol fes repatriate travela ia yestete.

Kavman blong Australia bae i pus blong riopenem domestik boda

Praem Minista Scott Morrison bae hem i stresem nid blong […]

Nasonal Weta: Friday 12 June

Ren bae i foldaon ova long ol aelan long Not […]

Climate Change Minista i no putumaot eni COVID helt risk

Spokespersen blong COVID-19, Len Tarivonda i talem se State Minista ia i no presentem eni COVID helt risk taem hemi ko long wan kwarentin fasiliti.

Wok blong ol nekis repatriation flaet i stap kohed

Kavman blong Vanuatu i stap wok yet long ol flaet blong repatriation.

National Provident Fund blong kam bigfala shea holda blong National Bank

Shea blong Vanuatu National Provident Fund (VNPF) ia bae i ko long 60 pesen.

Plante toti long plante kostol eria

Ol toti ia i kontribute tu long fish poisoning.

Olympic selebresen bae i stap long June

James Malau, Sports Divelopmen Ofisa long VASANOC i invitem ol pipol blong pat long Olympic selebresen long June ia.

Nasonal Weta: Thursday 11 June

Ol aelan long Not bae oli ekspektem ren mo samtaem […]

Erakor futbol klab i pripea from futbol kompetisen

Erakor Futbol klab i statem ol trening blong pat long ol futbol kompetisen long manis blong July.

Fo polis ofisa i stap long kwarentin

Spokespersen blong COVID-19, Len Tarivonda i kofemem fo polis ofisa mo tu hotel staff ia long kwarentin naioa.

Nasonal Weta: Wednesday 10 June

Ren bae i foldaon long Not mo sam pat blong Sentrol Vanuatu long tedei.

New Zealand i deklerem COVID fri nasen

New Zealand i kam wan COVID fri nesen.

Moa man i pat long zumba

Zumba Instrakta, Anolyn Lulu i talem se plante man i interes long trening blong Zumba.

Ol pikinini i interes plante long riten tunamen blong tennis

Plante skul pikinini i pat long riten to trening tunamen blong Vanuatu Tennis.

Ol pipol wetem spesel nid i pat long trening wetem Volleyball Federation

Sitting volleyball trening i helpem ol pipol wetem spesel nid blong pat long Para Independence jampionship.

Ol family i glad long riten blong ol kru

Ol family memba blong ol Ni-Van kru long turis bot i glad tumas blong lukim ol famili blong olketa i kambak long Philippines.

Franis i rilisim referendum roll blong New Caledonia

Special electoral roll blong nexis New Caledonia referendum France i givimaot mo i givim 10 dei long ol vota blong jekem.